Parlamentul Romaniei

 
Lege nr. 76/2002

din 16/01/2002
Versiune actualizata la data de 01/01/2006

privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca@


 

    ___________
    @Text actualizat pana la data de 01.01.2006 avandu-se in vedere urmatoarele acte:
   - O.U.G. nr. 124/2002
   - O.U.G. nr. 147/2002
   - Decizia nr. 217/2003 a Curtii Constitutionale
   - Legea nr. 107/2004
   - Legea nr. 580/2004
   - O.U.G. nr. 144/2005.

   - A se vedea art. II din Legea nr. 580/2004, potrivit caruia dispozitiile legii nr. 580/2004 se aplica angajatorilor care incadreaza in munca absolventi dupa intrarea in vigoare a acesteia.
   - A se vedea O.U.G. nr. 144/2005 care prin art. I pct. 30 prevede ca in cuprinsul legii, sintagmele "salariul de baza minim brut pe tara" si "salariul minim brut pe tara" se inlocuiesc cu sintagma "salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata", iar sintagma "venituri mai mici decat indemnizatia de somaj" se inlocuieste cu sintagma "venituri mai mici decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata".
    In cuprinsul legii, expresia "neimpozabila" se elimina, intrucat regimul fiscal aplicabil sumelor acordate potrivit legii este reglementat prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

   CAPITOLUL I
  Dispozitii generale

   Art. 1. - In Romania fiecarei persoane ii sunt garantate dreptul de a-si alege liber profesia si locul de munca, precum si dreptul la asigurarile pentru somaj.
   Art. 2. - Prevederile prezentei legi reglementeaza masurile pentru realizarea strategiilor si politicilor elaborate in vederea protectiei persoanelor pentru riscul de somaj, asigurarii unui nivel ridicat al ocuparii si adaptarii fortei de munca la cerintele pietei muncii.
   Art. 3. - Masurile prevazute de prezenta lege au drept scop realizarea urmatoarelor obiective pe piata muncii:
   a) prevenirea somajului si combaterea efectelor sociale ale acestuia;
   b) incadrarea sau reincadrarea in munca a persoanelor in cautarea unui loc de munca;
   c) sprijinirea ocuparii persoanelor apartinand unor categorii defavorizate ale populatiei;
   d) asigurarea egalitatii sanselor pe piata muncii;
   e) stimularea somerilor in vederea ocuparii unui loc de munca;
   f) stimularea angajatorilor pentru incadrarea persoanelor in cautarea unui loc de munca;
   g) imbunatatirea structurii ocuparii pe ramuri economice si zone geografice;
   h) cresterea mobilitatii fortei de munca in conditiile schimbarilor structurale care se produc in economia nationala;
   i) protectia persoanelor in cadrul sistemului asigurarilor pentru somaj.
   Art. 4. - (1) In aplicarea prevederilor prezentei legi sunt excluse orice fel de discriminari pe criterii politice, de rasa, nationalitate, origine etnica, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex si varsta.
   (2) Masurile si drepturile speciale acordate prin prezenta lege unor categorii de persoane defavorizate nu constituie discriminare in sensul prevederilor alin. (1).

   CAPITOLUL II
  Concepte privind piata muncii

   SECŢIUNEA 1
  Termeni si expresii utilizate

   Art. 5. - In sensul prevederilor prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
   I. angajator - persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii;
   II. loc de munca - cadrul in care se desfasoara o activitate din care se obtine un venit si in care se materializeaza raporturile juridice de munca sau raporturile juridice de serviciu;
   III. persoana in cautarea unui loc de munca - persoana care face demersuri pentru a-si gasi un loc de munca, prin mijloace proprii sau prin inregistrare la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat in conditiile legii;@
   IV. somer - persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
   a) este in cautarea unui loc de munca de la varsta de minimum 16 ani si pana la indeplinirea conditiilor de pensionare;
   b) starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice o fac apta pentru prestarea unei munci;
   c) nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare;
   d) este disponibila sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare, daca s-ar gasi un loc de munca.@
    IV1. somer inregistrat - persoana care indeplineste cumulativ conditiile prevazute la pct. IV si se inregistreaza la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care functioneaza in conditiile prevazute de lege, in vederea obtinerii unui loc de munca.@
   V. stagiu de cotizare - perioada in care s-a platit contributia de asigurari pentru somaj atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat;
   VI. asigurat - persoana fizica care realizeaza venituri, potrivit legii, si este asigurata pentru riscul pierderii locului de munca, prin plata contributiei de asigurari pentru somaj;
   VII. indemnizatie de somaj - o compensatie partiala a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de munca sau a veniturilor absolventilor institutiilor de invatamant si militarilor care au efectuat stagiul militar si care nu s-au putut incadra in munca;
   VIII. masuri de stimulare a ocuparii fortei de munca - acele masuri care au ca scop sprijinirea persoanelor in cautarea unui loc de munca si, in mod deosebit, a somerilor pentru a dobandi statutul de persoana ocupata.
    __________
    @Pct. III si IV au fost introduse prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 144/2005.
   - Pct. IV1 a fost introdus prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 144/2005.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Indicatori statistici privind piata muncii

   Art. 6. - (1) La nivel national si teritorial situatiile si evolutiile de pe piata muncii sunt monitorizate, in principal, cu ajutorul unui sistem de indicatori statistici privind:
   a) resursele de munca;
   b) populatia activa;
   c) populatia ocupata;
   d) somerii;
   e) locurile de munca vacante;
   f) indemnizatia de somaj;
   g) populatia iesita din somaj prin ocupare, precum si prin parasirea pietei muncii;
   h) rata somajului.
   (2) Sistemul de indicatori statistici si metodologia de calcul a acestora se stabilesc de Institutul National de Statistica in colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
   Art. 7. - (1) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, pe baza documentelor primare de inregistrare a somerilor, a comunicarilor facute de furnizorii de servicii de ocupare acreditati si de angajatori privind locurile de munca vacante, calculeaza indicatorii statistici prevazuti la art. 6 alin. (1) lit. d)-h) si alti indicatori specifici pietei muncii.
   (2) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca elaboreaza, in functie de necesitati, analize, studii si cercetari statistice speciale privind situatia si evolutia somajului si a ocuparii, la nivel national si teritorial, pe domenii de activitate.
   Art. 8. - (1) Pentru realizarea atributiilor prevazute la art. 7 Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca asigura conditiile materiale, organizatorice si manageriale corespunzatoare, elaboreaza si administreaza sistemul documentelor primare, constituie si exploateaza baza proprie de date.
   (2) Pentru realizarea unor analize, studii si cercetari statistice speciale de natura celor prevazute la art. 7 alin. (2) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca poate angaja si serviciile unor prestatori specializati.
   (3) Metodologia de realizare a cercetarilor statistice speciale va fi avizata, potrivit legii, de Institutul National de Statistica.
   Art. 9. - (1) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca are obligatia sa faca publici indicatorii statistici privind piata muncii, cu o periodicitate care va fi stabilita o data cu sistemul de indicatori prevazut la art. 6 alin. (1).
   (2) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va pune la dispozitie Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale indicatorii statistici, rezultatele cercetarilor statistice speciale, analizele si studiile statistice.
   Art. 10. - (1) Angajatorii au obligatia sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii pentru ocuparea fortei de munca, in caror raza isi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de munca vacante, in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora.
   (2) Furnizorii de servicii de ocupare acreditati au obligatia de a comunica lunar agentiilor pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza isi au sediul date privind numarul somerilor mediati si incadrati in munca.
   Art. 11. - In vederea elaborarii strategiilor si politicilor, precum si pentru adoptarea unor masuri pe piata muncii, la nivel national, pe domenii de activitate, ramuri, sectoare economice sau zone, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale initiaza reglementari privind obligativitatea angajatorilor de a comunica informatiile necesare cu privire la forta de munca.
   Art. 12. - In sensul prezentei legi, Institutul National de Statistica are urmatoarele atributii:
   a) calculeaza indicatorii statistici prevazuti la art. 6 alin. (1) lit. a)-c);
   b) furnizeaza Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca datele privind forta de munca, rezultate din cercetarile statistice proprii;
   c) elaboreaza in colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale sistemul de indicatori statistici ai pietei muncii si metodologia de calcul a acestora;
   d) avizeaza cercetarile statistice speciale realizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca sau de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.

   SECŢIUNEA a 3-a
  Clasificarea ocupatiilor

   Art. 13. - Clasificarea ocupatiilor din Romania este sistemul de identificare, ierarhizare, codificare a ocupatiilor din economie, care se elaboreaza de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale in colaborare cu Institutul National de Statistica, cu alte ministere si institutii publice interesate si se aproba prin hotarare a Guvernului.
   Art. 14. - (1) Modificarea continutului Clasificarii ocupatiilor din Romania se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si cu avizul Institutului National de Statistica.
   (2) Inscrierea de noi ocupatii in Clasificarea ocupatiilor din Romania se aproba, la solicitarea celor interesati sau in baza unor reglementari speciale, prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   Art. 15. - Utilizarea Clasificarii ocupatiilor din Romania este obligatorie la completarea documentelor oficiale.

   SECŢIUNEA a 4-a
  Categorii de beneficiari

   Art. 16. - Beneficiari ai prevederilor prezentei legi sunt persoanele in cautarea unui loc de munca, aflate in una dintre urmatoarele situatii:
   a) au devenit someri in sensul prevederilor art. 5 pct. IV lit c);
   b) nu au putut ocupa loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant sau dupa satisfacerea stagiului militar;
   c) ocupa un loc de munca si, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia;
   d) au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala, conform legii;
   e) cetateni straini sau apatrizi care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri in Romania, conform legii;@
   f) nu au putut ocupa loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie.
    __________
    @Litera e) a fost modificata prin art. I pct. 1 din Legea nr. 107/2004.

   Art. 17. - (1) In vederea stabilirii dreptului de indemnizatie de somaj, somerii prevazuti la art. 16 lit. a) sunt persoanele care se pot gasi in una dintre urmatoarele situatii:@
   a) le-a incetat contractul individual de munca sau contractul de munca temporara din motive neimputabile lor;@
   b) le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;
   c) le-a incetat mandatul pentru care au fost numiti sau alesi, daca anterior nu au fost incadrati in munca sau daca reluarea activitatii nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;
   d) a expirat durata pentru care militarii au fost angajati pe baza de contract sau li s-a desfacut contractul din motive neimputabile lor;@
   e) le-a incetat raportul de munca in calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;
   f) au incheiat contract de asigurare pentru somaj si nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj ce li s-ar fi cuvenit potrivit legii;
   g) au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care, ulterior, au redobandit capacitatea de munca si nu au reusit sa se incadreze in munca;@
   h) le-au incetat raporturile de munca sau de serviciu din motive neimputabile lor, in perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;@
   i) Abrogat;@
   j) reintegrarea in munca, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva, nu mai este posibila la unitatile la care au fost incadrate in munca anterior, din cauza incetarii definitive a activitatii, sau la unitatile care au preluat patrimoniul acestora;
   k) le-a incetat activitatea desfasurata exclusiv pe baza conventiei civile.
   (2) Sunt asimilate somerilor persoanele aflate in situatiile prevazute la art. 16 lit. b), daca indeplinesc urmatoarele conditii:
   a) sunt absolventi ai institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 16 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;@
   b) sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minimum 16 ani, care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;@
   c) sunt persoane care, inainte de efectuarea stagiului militar, nu au fost incadrate in munca si care intr-o perioada de 30 de zile de la data lasarii la vatra nu s-au putut incadra in munca.
    ___________
    @Litera d) de la alineatul 1 a fost modificata prin art. I, pct. 1 din O.U.G. nr. 124/2002.
   - Partea introductiva si literele a), g) si h) de la alineatul (1) au fost modificate prin art. I pct. 2 din Legea nr. 107/2004.
   - Litera i) de la alin. (1) a fost abrogata prin art. I pct. 3 din Legea nr. 107/2004.
   - Literele a) si b) de la alin. (2) au fost modificate prin art. I pct. 4 din Legea nr. 107/2004.

   CAPITOLUL III
  Sistemul asigurarilor pentru somaj

   SECŢIUNEA 1
  Categorii de asigurati

   Art. 18. - (1) In sistemul asigurarilor pentru somaj sunt asigurate, in conditiile prezentei legi, persoanele fizice, denumite in continuare asigurati.
   (2) Asiguratii pot fi:
   a) cetatenii romani care sunt incadrati in munca sau realizeaza venituri in Romania, in conditiile legii, cu exceptia persoanelor care au calitatea de pensionari;@
   b) cetateni romani care lucreaza in strainatate, in conditiile legii;
   c) cetateni straini sau apatrizi care, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta in Romania, sunt incadrati in munca sau realizeaza venituri, in conditiile legii.@
   (3) Asiguratii au obligatia sa plateasca contributiile de asigurari pentru somaj si au dreptul sa beneficieze de indemnizatie de somaj, conform prezentei legi.
    ___________
    @Litera a) de la alineatul 2 a fost modificata prin art. I, pct. 2 din O.U.G. nr. 124/2002.
   - Litera c) de la alin. (2) a fost modificata prin art. I pct. 5 din Legea nr. 107/2004.

   Art. 19. - In sistemul asigurarilor pentru somaj sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
   a) persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau pe baza de contract de munca temporara, in conditiile legii, cu exceptia persoanelor care au calitatea de pensionari;@
   b) functionarii publici si alte persoane care desfasoara activitati pe baza actului de numire;
   c) persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului;
   d) militarii angajati pe baza de contract;
   e) persoanele care au raport de munca in calitate de membru cooperator;
   f) alte persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate potrivit legii si care nu se regasesc in una dintre situatiile prevazute la lit. a)-e).
    __________
    @Litera a) a fost modificata prin art. I pct. 6 din Legea nr. 107/2004.

   Art. 20. - Se pot asigura in sistemul asigurarilor pentru somaj, in conditiile prezentei legi, urmatoarele persoane:
   a) asociat unic, asociati;
   b) administratori care au incheiat contracte potrivit legii;
   c) persoane autorizate sa desfasoare activitati independente;
   d) membri ai asociatiei familiale;
   e) cetateni romani care lucreaza in strainatate, conform legii;
   f) alte persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate potrivit legii si care nu se regasesc in una dintre situatiile prevazute la lit. a)-e).
   Art. 21. - Angajatorii la care isi desfasoara activitatea pesoanele prevazute la art. 19 sunt obligati sa depuna, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza drepturile salariale si/sau veniturile de natura acestora, la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi au sediul sau domiciliul, declaratia lunara privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 144/2005.

   Art. 22. - (1) Persoanele prevazute la art. 20 pot incheia contract de asigurare pentru somaj cu agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca au cel putin varsta de 18 ani si sunt asigurate in sistemul public de pensii si in sistemul asigurarilor sociale de sanatate.@
   (2) Venitul lunar pentru care se asigura persoanele prevazute la art. 20 nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara.
    __________
    @Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 4 din O.U.G. nr. 144/2005.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Bugetul asigurarilor pentru somaj

   Art. 23. - (1) Bugetul asigurarilor pentru somaj cuprinde veniturile si cheltuielile sistemului asigurarilor pentru somaj.
   (2) Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale fundamenteaza anual, pe baza propunerilor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, proiectul bugetului asigurarilor pentru somaj.
   (3) Bugetul asigurarilor pentru somaj se aproba prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
   Art. 24. - (1) Veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj se constituie din:
   a) contributiile angajatorilor si ale persoanelor juridice la care isi desfasoara activitatea asiguratii prevazuti la art. 19 lit. b)-e), asimilate angajatorului, potrivit prezentei legi;
   b) contributiile individuale ale persoanelor prevazute la art. 19;
   c) contributiile datorate de persoanele care incheie contract de asigurare pentru somaj;
   d) venituri din alte surse, inclusiv din finantare externa.
   (11) Cu sumele recuperate din debite provenite din venituri datorate bugetului asigurarilor pentru somaj se reintregesc veniturile acestui buget, in functie de natura sursei la care a fost creat debitul.@
   (2) In cazul in care sursele prevazute la alin. (1) nu acopera finantarea cheltuielilor, deficitul bugetar va fi acoperit prin subventii de la bugetul de stat.
    __________
    @Alineatul (11) a fost introdus prin art. I pct. 7 din Legea nr. 107/2004.

   Art. 25. - (1) Constituirea resurselor si efectuarea cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj se realizeaza prin trezoreria statului.
   (2) Disponibilitatile banesti inregistrate la finele anului de bugetul asigurarilor pentru somaj se reporteaza si se utilizeaza in anul urmator.@
   (3) Disponibilitatile banesti ale bugetului asigurarilor pentru somaj sunt purtatoare de dobanzi.@
    __________
    @Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 8 din Legea nr. 107/2004.
   - Alineatul (3) a fost introdus prin art. I pct. 9 din Legea nr. 107/2004.

   Art. 26. - Angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj, in cota de 2,5%, aplicata asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevazute la art. 19.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 5 din O.U.G. nr. 144/2005.

   Art. 27. - (1) Angajatorii au obligatia de a retine si de a vira lunar contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, in cota de 1%, aplicata asupra salariului de baza lunar brut, pentru asiguratii prevazuti la art. 19 lit. a)-d) sau, dupa caz, pentru asiguratii prevazuti la art. 19 lit. e), asupra veniturilor brute lunare realizate.
   (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica pe perioada in care raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevazute la art. 19, sunt suspendate potrivit legii, cu exceptia perioadei de incapacitate temporara de munca, daca aceasta nu depaseste 30 de zile.@
    __________
    @Alineatul (2) a fost introdus prin art. I pct. 11 din Legea nr. 107/2004.

   Art. 28. - Persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj, prevazute la art. 20, au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj, in cota de 3,5%, aplicata asupra venitului lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 144/2005.

   Art. 29. - In functie de necesarul de resurse pentru acoperirea cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj, nivelul cotelor contributiilor prevazute la art. 26-28 se poate modifica prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
   Art. 30. - Veniturile din alte surse ale bugetului asigurarilor pentru somaj se constituie, in principal, din dobanzi, majorari pentru neplata la termen a contributiilor, restituiri ale creditelor acordate in baza legii, taxe incasate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca din activitatea de formare profesionala si cele pentru acreditarea furnizorilor de servicii de ocupare, penalitati, amenzi si orice alte sume incasate potrivit legii la bugetul asigurarilor pentru somaj.
   Art. 31. - (1) Termenul de depunere a declaratiei lunare privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj constituie si termen de plata.
   (2) In caz de neplata a contributiilor datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj, se aplica reglementarile legale privind executarea creantelor bugetare.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 7 din O.U.G. nr. 144/2005.

   Art. 32. - (1) In cazul neachitarii contributiilor pentru constituirea bugetului asigurarilor pentru somaj, a majorarilor de intarziere si a penalitatilor, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va proceda la aplicarea masurilor de executare silita prevazute de lege.
   (2) Recuperarea debitelor din contributii si majorari se poate face si prin compensarea cu active imobile din patrimoniul debitorilor, evaluate de institutii autorizate in conditiile legii, cu conditia ca acestea sa fie necesare functionarii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si sa fie prevazute in programul de investitii.
   Art. 33. - (1) Din sursele financiare constituite in cadrul bugetului asigurarilor pentru somaj se acopera, in principal, urmatoarele cheltuieli privind:
   a) plata indemnizatiilor de somaj;
   b) plata contributiilor pentru asigurari sociale de stat si a contributiilor pentru asigurari sociale de sanatate pentru beneficiarii indemnizatiilor de somaj, stabilite potrivit legii;
   c) platile compensatorii acordate potrivit legii;
   d) taxe, comisioane si alte cheltuieli ocazionate de efectuarea platilor prevazute la lit. a)-c);
   e) finantarea masurilor pentru stimularea ocuparii fortei de munca si a masurilor pentru prevenirea somajului;
   f) finantarea serviciilor de formare profesionala pentru persoanele care, potrivit legii, beneficiaza in mod gratuit de aceste servicii;@
   g) finantarea studiilor, rapoartelor si analizelor privind piata muncii, comandate institutiilor de specialitate de catre Comisia Nationala de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca si de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca;
   h) organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, inclusiv realizarea de obiective de investitii, dotari si alte cheltuieli de natura cheltuielilor de capital, in limitele prevazute de lege;
   i) participarea la activitatea unor organizatii internationale, inclusiv plata cotizatiilor pentru afilierea la acestea;
   j) aplicarea masurilor in vederea recuperarii debitelor;
   k) cofinantarea unor proiecte privind modernizarea serviciilor de ocupare si formare profesionala pe baza unor acorduri internationale;
   l) cofinantarea unor programe privind stimularea ocuparii fortei de munca;
   m) rambursarea imprumuturilor contractate in conditiile legii, precum si plata de dobanzi si comisioane aferente acestora;
   n) alte cheltuieli prevazute de legislatia in vigoare.
   (2) Nivelul cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj se fundamenteaza de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, la propunerea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, in functie de indicatorii sociali stabiliti pe baza analizelor, studiilor si prognozelor privind evolutiile de pe piata muncii.
    __________
    @Litera f) de la alin. (1) a fost modificata prin art. I pct. 13 din Legea nr. 107/2004.

   SECŢIUNEA a 3-a
  Indemnizatia de somaj

   Art. 34. - (1) Somerii prevazuti la art. 17 alin. (1) beneficiaza de indemnizatie de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
   a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii;
   b) nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj;
   c) nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii;
   d) sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate.
   (11) La stabilirea perioadei de 24 de luni, prevazuta la alin. (1) lit. a), nu se iau in calcul:
   a) perioada de suspendare a raporturilor de munca sau de serviciu, cu exceptia perioadei de incapacitate temporara de munca, daca aceasta nu depaseste 30 de zile;
   b) perioada de pensionare pentru invaliditate, daca aceasta nu depaseste 12 luni, pentru persoanele prevazute la art. 17 alin. (1) lit. g);
   c) perioada cuprinsa intre data suspendarii raporturilor de munca sau de serviciu si data incetarii motivului pentru care acestea au fost suspendate, pentru persoanele prevazute la art. 17 alin. (1) lit. h);
   d) perioada cuprinsa intre data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu si data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare in munca, daca aceasta perioada nu depaseste 12 luni, pentru persoanele prevazute la art. 17 alin. (1) lit. j).@
   (12) Pentru persoanele incadrate cu contract individual de munca cu timp partial, stagiul de cotizare prevazut la alin. (1) lit. a) se stabileste proportional cu timpul efectiv lucrat, prin cumularea stagiilor realizate in baza contractelor individuale de munca cu timp partial.@
   (13) Pentru persoanele incadrate cu contract de munca temporara, stagiul de cotizare prevazut la alin. (1) lit. a) se stabileste in functie de durata fiecarei misiuni, respectiv de timpul cat persoanele se afla la dispozitia agentului de munca temporara, intre misiuni.@
   (2) Constituie stagiu de cotizare si perioadele in care angajatorul nu a platit contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj si se afla in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, inchidere operationala, dizolvare, lichidare, administrare speciala sau nu si-a achitat contributiile datorita unor situatii de forta majora.@
   (3) Somerii prevazuti la art. 17 alin. (2) beneficiaza de indemnizatii de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
   a) sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul;
   b) nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj;
   c) nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii.
    __________
    @Alineatele (11) - (13) au fost introduse prin art. I pct. 14 din Legea nr. 107/2004.
   - Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 15 din Legea nr. 107/2004.

   Art. 35. - (1) Pentru persoanele care au avut raporturile de munca sau de serviciu suspendate, cu exceptia suspendarii pentru incapacitate temporara de munca, daca aceasta nu depaseste 30 de zile, stagiul minim de cotizare se realizeaza prin cumularea perioadei de asigurare realizata inainte de suspendare cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii.
   (2) Pentru persoanele prevazute la art. 17 alin. (1) lit. g) si j), stagiul minim de cotizare se realizeaza prin cumularea perioadelor de asigurare realizate inainte de incetarea raporturilor de munca sau de serviciu.
   (3) Pentru persoanele prevazute la art. 17 alin. (1) lit. h), stagiul minim de cotizare se realizeaza prin cumularea perioadelor de asigurare realizate inainte de suspendarea raporturilor de munca sau de serviciu.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 16 din Legea nr. 107/2004.

   Art. 36. - (1) Vechimea in munca recunoscuta pentru stabilirea drepturilor de somaj prevazute de Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata, cu modificarile ulterioare, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi se asimileaza cu stagiul de cotizare.
   (2) Dovada vechimii in munca, prevazuta la alin. (1), se face cu carnetul de munca sau cu alte acte prevazute de lege.
   (3) Certificarea stagiului de cotizare realizat anterior intrarii in vigoare a prezentei legi se face de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca.
   Art. 37. - (1) Constituie stagiu de cotizare perioadele in care angajatii sau, dupa caz, si angajatorii au platit contributii de asigurari pentru somaj in sistemul asigurarilor pentru somaj in Romania, precum si in alte tari, in conditiile stabilite prin acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte.
   (2) Drepturile cuvenite in sistemul asigurarilor pentru somaj din Romania se pot transfera in tarile in care asiguratii isi stabilesc domiciliul sau resedinta, in conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care Romania este parte.
   (3) Indemnizatiile de somaj aferente drepturilor prevazute la alin. (2) pot fi transferate in alte tari, in conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care Romania este parte, in moneda tarilor respective sau intr-o alta moneda asupra careia s-a convenit.
   Art. 38. - (1) Indemnizatia de somaj se acorda persoanelor prevazute la art. 17, la cerere, dupa caz, de la data:
   a) incetarii contractului individual de munca sau a contractului de munca temporara;@
   b) incetarii raporturilor de serviciu;
   c) incetarii mandatului pentru care au fost numite sau alese;
   d) expirarii duratei sau desfacerii contractului militarilor angajati pe baza de contract.@
   e) incetarii calitatii de membru cooperator;
   f) incetarii contractului de asigurare pentru somaj;
   g) incetarii motivului pentru care au fost pensionate;
   h) incetarii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de munca sau de serviciu;@
   i) Abrogat;@
   j) ramanerii definitive a hotararii judecatoresti;
   k) incetarii activitatii desfasurate exclusiv pe baza conventiei civile;
   l) expirarii perioadei de 60 de zile, prevazuta la art. 17 alin. (2) lit. a);
   m) absolvirii, pentru cazurile prevazute la art. 17 alin. (2) lit. b);
   n) expirarii perioadei de 30 de zile, prevazuta la art. 17 alin. (2) lit. c).
   (2) Indemnizatia de somaj se acorda de la data prevazuta la alin. (1), daca cererea este inregistrata la agentia pentru ocuparea fortei de munca, in termen de 30 de zile de la aceasta data.
   (3) Daca cererea este inregistrata dupa expirarea termenului de 30 de zile, dar nu mai tarziu de 12 luni de la data prevazuta la alin. (1), indemnizatia de somaj se acorda incepand cu data inregistrarii cererii.
   (4) Termenul de maximum 12 luni prevazut la alin. (3) este termen de decadere din drepturi.
    ___________
    @Litera d) de la alineatul 1 a fost modificata prin art. I, pct. 3 din O.U.G. nr. 124/2002.
   - Literele a) si h) de la alin. (1) au fost modificate prin art. I pct. 17 din Legea nr. 107/2004.
   - Litera i) de la alin. (1) a fost abrogata prin art. I pct. 18 din Legea nr. 107/2004.

   Art. 39. - (1) Indemnizatia de somaj se acorda somerilor prevazuti la art. 17 alin. (1), pe perioade stabilite diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:
   a) 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;
   b) 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;
   c) 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.
   (2) Cuantumul indemnizatiei de somaj prevazute la alin. (1) este o suma acordata lunar si in mod diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:
   a) 75% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;
   b) suma prevazuta la lit. a) la care se adauga o suma calculata prin aplicarea asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare.
   (3) Cotele procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare, prevazute la alin. (2) lit. b), sunt:
   a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 3 ani;
   b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;
   c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 10 ani;
   d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani.
   (4) Pentru persoanele care au fost asigurate in baza unui contract de asigurare pentru somaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare, prevazute la alin. (2) lit. b), se va avea in vedere venitul lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 8 din O.U.G. nr. 144/2005.

   Art. 40. - (1) Indemnizatia de somaj se acorda somerilor prevazuti la art. 17 alin. (2) pe o perioada de 6 luni si este o suma fixa, neimpozabila, lunara, al carei cuantum reprezinta 50% din salariul de baza minim brut pe tara, in vigoare la data stabilirii acesteia.
   (2) Indemnizatia de somaj prevazuta la alin. (1) se acorda somerilor prevazuti la art. 17 alin. (2) lit. a) si b), o singura data, pentru fiecare forma de invatamant absolvita.
   Art. 41. - (1) Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au urmatoarele obligatii:
   a) sa se prezinte lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori sunt solicitate, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca;
   b) sa comunice in termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor;
   c) sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate;
   d) sa caute activ un loc de munca.
   (2) Angajatorii care au incadrat in munca, conform legii, persoane din randul beneficiarilor de indemnizatii de somaj au obligatia de a anunta in termen de 3 zile agentiile pentru ocuparea fortei de munca la care acestia au fost inregistrati.
   (3) Obligatia prevazuta la alin. (2) revine si caselor teritoriale de pensii care au stabilit si au pus in plata pensiile cuvenite beneficiarilor de indemnizatie de somaj.
   Art. 42. - (1) Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj persoanele care, la data solicitarii dreptului, refuza un loc de munca potrivit pregatirii sau nivelului studiilor, situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu, sau refuza participarea la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentiile pentru ocuparea fortei de munca.
   (2) Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj absolventii care, la data solicitarii dreptului, urmeaza o forma de invatamant.
   Art. 43. - (1) Indemnizatia de somaj se plateste lunar in cuantumul prevazut la art. 39 alin. (2), respectiv la art. 40 alin. (1).
   (2) Pentru fractiuni de luna indemnizatia de somaj se calculeaza proportional cu numarul de zile calendaristice din luna respectiva.
   Art. 44. - Incetarea platii indemnizatiilor de somaj acordate beneficiarilor are loc dupa cum urmeaza:
   a) la data incadrarii in munca, conform legii, pentru o perioada mai mare de 12 luni;
   b) la data cand realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri lunare mai mari decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata;@
   c) la 90 de zile de la data emiterii autorizatiei de functionare pentru a desfasura activitati independente sau a certificatului de inmatriculare, conform legii, daca realizeaza venituri lunare mai mari decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata;@
   d) la data refuzului nejustificat de a se incadra conform pregatirii sau nivelului studiilor intr-un loc de munca situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu;
   e) la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala sau la data intreruperii acestora din motive imputabile persoanei;
   f) daca perioada de pensionare pentru invaliditate depaseste 12 luni;
   g) la data indeplinirii conditiilor de pensionare pentru limita de varsta, de la data solicitarii pensiei anticipate sau la data cand pensia de invaliditate devine nerevizuibila;
   h) la data plecarii in strainatate a beneficiarului pentru o perioada mai mare de 3 luni;
   i) la data inceperii executarii unei pedepse privative de libertate pentru o perioada mai mare de 12 luni;
   j) in cazul decesului beneficiarului;
   k) la expirarea termenelor prevazute la art. 45 alin. (2) si (3);
   l) la expirarea termenelor prevazute la art. 39 alin. (1), respectiv la art. 40 alin. (1);
   m) la data admiterii intr-o forma de invatamant, in cazul persoanelor asimilate somerilor, prevazute la art. 17 alin. (2) lit. a) si b).@
    __________
    @Litera m) a fost modificata prin art. I pct. 19 din Legea nr. 107/2004.
   - Literele b) si c) au fost modificate prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 144/2005.

   Art. 45. - (1) Suspendarea platii indemnizatiilor de somaj acordate beneficiarilor are loc dupa cum urmeaza:
   a) la data la care nu si-a indeplinit obligatia prevazuta la art. 41 alin. (1) lit. a);
   b) pe perioada indeplinirii obligatiilor militare;
   c) la data incadrarii in munca, conform legii, pe o perioada de cel mult 12 luni;@
   d) la data plecarii din tara pe o perioada mai mica de 3 luni, la cererea persoanei;
   e) pe perioada in care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate de pana la 12 luni;
   f) la data pensionarii pentru invaliditate;
   g) pe perioada acordarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, a indemnizatiei de maternitate si a indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv de 3 ani in cazul copilului cu handicap;
   h) pe perioada incapacitatii temporare de munca mai mare de 3 zile datorita accidentelor survenite in perioada cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau, dupa caz, a altor forme de pregatire profesionala, in timpul si din cauza practicii profesionale;
   i) pe perioada acordarii platilor compensatorii, potrivit legii.
   (2) Repunerea in plata, dupa suspendarea in conditiile alin. (1) lit. a), se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de 60 de zile calendaristice de la data suspendarii.
   (3) Repunerea in plata, dupa suspendarea in conditiile alin. (1) lit. b)-i), se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data incetarii situatiei care a condus la suspendare.
   (4) Perioada de suspendare prevazuta la alin. (1) lit. a) face parte din perioada de acordare a indemnizatiei de somaj.
    __________
    @Litera c) de la alin. (1) a fost modificata prin art. I pct. 20 din Legea nr. 107/2004.

   Art. 46. - Drepturile banesti prevazute la art. 43 fac obiectul executarii silite pentru debite provenite din plata necuvenita a acestora, precum si pentru cazurile prevazute de Codul de procedura civila ori de alte dispozitii legale speciale.
   Art. 47. - (1) Sumele platite fara temei legal, cu titlu de indemnizatie de somaj, precum si debitele create in conditiile prezentei legi se recupereaza de la persoanele care le-au primit in mod necuvenit, pe baza deciziilor emise de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, care constituie titluri executorii.
   (2) Sumele incasate necuvenit cu titlu de indemnizatie de somaj se recupereaza de la beneficiari in termenul general de prescriptie legal.
   (3) Sumele ramase nerecuperate de la beneficiarii decedati nu se mai urmaresc.
   Art. 48. - (1) Beneficiarii de indemnizatie de somaj sunt asigurati in sistemul asigurarilor sociale de stat si in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si beneficiaza de toate drepturile prevazute de lege pentru asiguratii acestor sisteme.
   (2) Contributia pentru asigurarile sociale de stat si contributia pentru asigurarile sociale de sanatate se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj si se vireaza caselor de asigurari respective de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca.
   (3) Drepturile de asigurari sociale de stat ale persoanelor beneficiare de indemnizatie de somaj se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.

   CAPITOLUL IV
  Masuri pentru prevenirea somajului

   Art. 481. - (1) In scopul prevenirii somajului si consolidarii locurilor de munca prin cresterea si diversificarea competentelor profesionale ale persoanelor incadrate in munca, angajatorilor care organizeaza, in baza planului anual de formare profesionala, programe de formare profesionala pentru proprii angajati, derulate de furnizori de servicii de pregatire profesionala, autorizati in conditiile legii, se acorda, din bugetul asigurarilor pentru somaj, o suma reprezentand 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesionala organizate pentru un numar de cel mult 20% din personalul angajat.
   (2) Angajatorii pot beneficia de suma prevazuta la alin. (1) pentru derularea unui singur program de formare profesionala in cursul unui an.
   (3) Suma prevazuta la alin. (1) se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj, de la capitolul "Cheltuieli de invatamant", in limita de cel putin 15%, angajatorilor selectati anual de agentia pentru ocuparea fortei de munca.
   (4) Angajatorii sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor participante la programul de pregatire profesionala, pentru care s-a acordat suma prevazuta la alin. (1), cel putin 3 ani de la data acordarii sumei.
   (5) Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute la alin. (4) anterior termenului de 3 ani sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca subventia acordata, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, daca incetarea acestora a avut loc din motivele prevazute la art. 83 alin. (2) si nu mai pot beneficia de prevederile alin. (1) o perioada de 2 ani de la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu ale persoanelor respective.
   (6) Procedura si modul de acordare a sumei prevazute la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.@
    __________
    @Articolul a fost introdus prin art. I pct. 21 din Legea nr. 107/2004.

   Art. 49. - In cazul concedierilor colective, angajatorii au obligatia sa instiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de munca in vederea adoptarii unor masuri pentru combaterea somajului si prevenirea efectelor sociale nefavorabile ale acestor concedieri.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 10 din O.U.G. nr. 144/2005.

   Art. 50. - (1) In situatiile prevazute la art. 49 angajatorii sunt obligati sa acorde preaviz, conform prevederilor Codului muncii sau ale contractului colectiv de munca, angajatilor care urmeaza sa fie disponibilizati.
   (2) In perioada preavizului prevazut la alin. (1) angajatii vor participa la serviciile de preconcediere realizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca ori de alti furnizori de servicii de ocupare din sectorului public sau privat, acreditati, selectati de catre acestea, in conditiile legii.
   (3) In vederea realizarii serviciilor de preconcediere, angajatorii aflati in situatiile prevazute la art. 49 sunt obligati sa instiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de munca cu cel putin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere.@
    __________
    @Alineatul (3) a fost modificat prin art. I pct. 11 din O.U.G. nr. 144/2005.

   Art. 51. - In sensul prezentei legi, constituie servicii de preconcediere, in principal, urmatoarele activitati:
   a) informarea privind prevederile legale referitoare la protectia somerilor si acordarea serviciilor de ocupare si de formare profesionala;
   b) plasarea pe locurile de munca vacante existente pe plan local si instruirea in modalitati de cautare a unui loc de munca;
   c) reorientarea profesionala in cadrul unitatii sau prin cursuri de formare de scurta durata;
   d) sondarea opiniei salariatilor si consilierea acestora cu privire la masurile de combatere a somajului.
   Art. 52. - (1) De serviciile de preconcediere prevazute la art. 51 pot beneficia, la cerere, si alte persoane amenintate de riscul de a deveni someri.
   (2) Procedurile privind accesul la masurile pentru prevenirea somajului, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora vor fi elaborate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, vor fi avizate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.

   CAPITOLUL V
  Masuri pentru stimularea ocuparii fortei de munca

   SECŢIUNEA 1
  Servicii specializate

   Art. 53. - Masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca vizeaza:
   a) cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca;
   b) stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor si crearea de noi locuri de munca.
   Art. 54. - Masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca se adreseaza atat persoanelor in cautarea unui loc de munca, cat si angajatorilor si sunt realizate prin servicii specializate, furnizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca ori de alti furnizori de servicii din sectorul public sau privat.
   Art. 55. - (1) Furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca pot sa presteze, pe baza de contracte incheiate cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca, servicii finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj, numai daca sunt acreditati.
   (2) Acreditarea furnizorilor de servicii prevazuti la alin. (1) se face de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.
   (3) In vederea acreditarii, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca percepe o taxa al carei cuantum este stabilit anual de catre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, la propunerea acesteia, pentru fiecare tip de serviciu prestat.
   (4) Sumele rezultate din incasarea taxelor de acreditare constituie venit la bugetul asigurarilor pentru somaj.
   Art. 56. - Furnizorii de servicii pot presta serviciile specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, finantate din alte fonduri decat bugetul asigurarilor pentru somaj, numai daca sunt acreditati de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 23 din Legea nr. 107/2004.

   Art. 561. - Nu se supun acreditarii de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca din statele membre ale Uniunii Europene si din Spatiul Economic European care au fost supusi unei astfel de conditii in statul de origine sau de provenienta.@
    __________
    @Articolul a fost introdus prin art. I pct. 24 din Legea nr. 107/2004.
   - Potrivit art. III din Legea nr. 107/2004, art. 561 va intra in vigoare la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Cresterea sanselor de ocupare a persoanelor
in cautarea unui loc de munca

   Art. 57. - (1) Cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca se realizeaza de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, in principal, prin:
   a) informarea si consilierea profesionala;
   b) medierea muncii;
   c) formarea profesionala;
   d) consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri;
   e) completarea veniturilor salariale ale angajatilor;
   f) stimularea mobilitatii fortei de munca.
   (2) Cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca se poate realiza de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si prin promovarea unor programe speciale in parteneriat cu alte persoane juridice de drept public sau privat.
   (3) Masurile care vizeaza cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca, prevazute la alin. (1) lit. a)-d), se pot realiza si contra cost de catre furnizori de servicii din sectorul public sau privat acreditati si/sau autorizati in conditiile legii.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 12 din O.U.G. nr. 144/2005.

   1. Informarea si consilierea profesionala
   Art. 58. - (1) Informarea si consilierea profesionala constituie un ansamblu de servicii acordate in mod gratuit persoanelor in cautarea unui loc de munca, care au ca scop:
   a) furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor;
   b) evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale;
   c) dezvoltarea abilitatii si increderii in sine a persoanelor in cautarea unui loc de munca, in vederea luarii de catre acestea a deciziei privind propria cariera;
   d) instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca.
   (2) Informarea si consilierea profesionala se realizeaza de centre specializate, organizate in cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, precum si de alte centre si furnizori de servicii din sectorul public sau privat, acreditati, care incheie cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca contracte, in conditiile legii.
   (3) Informarea privind piata muncii, stabilirea traseului profesional, evaluarea si autoevaluarea se realizeaza prin autoinformare, prin acordarea de servicii de consiliere individuala sau de grup oferite, la cerere, persoanelor in cautarea unui loc de munca sau in cadrul job-cluburilor organizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca.
   (4) Consilierea profesionala si instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca si de prezentare la interviuri in vederea ocuparii se realizeaza de catre consilieri de orientare a carierei, in cadrul centrelor de informare si consiliere privind cariera sau, la cerere, in cadrul altor forme organizate de instruire.

   2. Medierea muncii
   Art. 59. - (1) Medierea muncii este activitatea prin care se realizeaza punerea in legatura a angajatorilor cu persoanele in cautarea unui loc de munca, in vederea stabilirii de raporturi de munca sau de serviciu.
   (2) Agentiile pentru ocuparea fortei de munca au obligatia de a identifica locurile de munca vacante la angajatori si a le face cunoscute persoanelor in cautarea unui loc de munca.
   (3) Serviciile de mediere pentru persoanele in cautarea unui loc de munca se acorda gratuit de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca si constau in:
   a) informatii privind locurile de munca vacante si conditiile de ocupare a acestora prin publicarea, afisarea, organizarea de burse ale locurilor de munca;
   b) mediere electronica avand ca scop punerea automata in corespondenta a cererilor si ofertelor de locuri de munca prin intermediul tehnicii de calcul;
   c) preselectia candidatilor corespunzator cerintelor locurilor de munca oferite si in concordanta cu pregatirea, aptitudinile, experienta si cu interesele acestora.
   Art. 60. - (1) In vederea realizarii masurilor pentru stimularea ocuparii fortei de munca, agentiile pentru ocuparea fortei de munca au obligatia de a intocmi, pentru fiecare persoana in cautarea unui loc de munca, planul individual de mediere.
   (2) Procedura de elaborare, continutul si monitorizarea planului individual de mediere vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
   Art. 61. - (1) Pentru somerii care beneficiaza de indemnizatii de somaj, in conditiile prevazute de prezenta lege, participarea la serviciile de mediere, la solicitarea agentiilor pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrati, este obligatorie.
   (2) Somerii care nu beneficiaza de indemnizatii de somaj trebuie sa depuna o cerere la agentiile pentru ocuparea fortei de munca pentru a fi luati in evidenta in vederea medierii si, in cazul neincadrarii in munca, sa reinnoiasca cererea la 6 luni.
   (3) De servicii de mediere gratuite beneficiaza, la cerere, si persoanele prevazute la art. 16 lit. c)-f).@
    __________
    @Alineatul (3) a fost modificat prin art. I pct. 25 din Legea nr. 107/2004.

   Art. 62. - Medierea muncii se poate realiza si contra cost de catre furnizori de servicii specializate, din sectorul public sau privat, acreditati de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.

   3. Formarea profesionala
   Art. 63. - (1) Persoanele in cautarea unui loc de munca pot participa la programe de formare profesionala care sa le asigure cresterea si diversificarea competentelor profesionale in scopul asigurarii mobilitatii si reintegrarii pe piata muncii.
   (2) Programele de formare profesionala asigura, conform legii, initierea, calificarea, recalificarea, perfectionarea si specializarea persoanelor in cautarea unui loc de munca.
   (3) Formarea profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca se face tinandu-se seama de cerintele de moment si de perspectiva ale pietei muncii si in concordanta cu optiunile si aptitudinile individuale ale persoanelor respective.
   (4) Formele prin care se realizeaza formarea profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca sunt: cursuri, stagii de practica si specializare, precum si alte forme, in conditiile legii.
   Art. 64. - (1) Accesul la programele de formare profesionala se face in urma activitatii de informare si consiliere profesionala sau de mediere.
   (2) Programele de formare profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca se organizeaza in mod distinct pe niveluri de pregatire si specializari, precum si pe categorii si grupuri de persoane.
   Art. 65. - (1) Activitatea de formare profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca se desfasoara pe baza planului national de formare profesionala elaborat anual de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.
   (2) Planul national de formare profesionala se aproba de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
   (3) Finantarea activitatii de formare profesionala se face din bugetul asigurarilor pentru somaj, in baza indicatorilor stabiliti prin planul national de formare profesionala aprobat.
   Art. 66. - (1) Persoanele prevazute la art. 16 lit. a), b), d), e) si f), precum si persoanele care desfasoara activitati in mediul rural si nu realizeaza venituri lunare sau realizeaza venituri lunare mai mici decat indemnizatia de somaj si care sunt inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca beneficiaza, in mod gratuit, de servicii de formare profesionala.
   (2) Serviciile de formare profesionala se asigura, gratuit, la cererea persoanelor angajate, cu acordul angajatorului, sau la cererea angajatorului, si pentru persoanele aflate in urmatoarele situatii:
   a) au reluat activitatea ca urmare a incetarii concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap;
   b) au reluat activitatea dupa satisfacerea stagiului militar;
   c) au reluat activitatea ca urmare a recuperarii capacitatii de munca dupa pensionarea pentru invaliditate.
   (3) Prevederile alin. (2) se aplica in cazul in care cererea este formulata in termen de 12 luni de la data reluarii activitatii persoanelor, o singura data pentru fiecare situatie.
   (4) Persoanele aflate in detentie care mai au de executat cel mult 9 luni pana la ultima zi de executare a pedepsei pot urma un program de formare profesionala organizat de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cheltuielile necesare pregatirii profesionale fiind suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 26 din Legea nr. 107/2004.

   Art. 661. - (1) Prin servicii de formare profesionala se intelege totalitatea drepturilor de care beneficiaza persoanele prevazute la art. 66 alin. (1) si (2) pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala.
   (2) Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, care beneficiaza in mod gratuit de servicii de formare profesionala, au urmatoarele drepturi:
   a) sa beneficieze de pregatire teoretica si practica pe toata durata cursului si sa sustina, gratuit, de cel mult doua ori examenul de absolvire la finalizarea acestuia;@
   b) sa beneficieze de rechizite si materiale de instruire si sa primeasca in folosinta manuale;
   c) sa beneficieze, daca este cazul, de echipament de protectie pe timpul instruirii practice;
   d) sa beneficieze, pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregatire, de abonament gratuit pe mijloacele de transport in comun sau, dupa caz, de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel mult 4 deplasari in cursul unei luni, daca nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregatire, in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare pentru salariatii institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, precum si de abonament gratuit pe mijloacele de transport in comun pe traseul de la unitatea de cazare la unitatea de pregatire.@
   e) sa beneficieze de consultatii medicale, analize medicale si teste necesare frecventarii cursului.
   (21) Pentru traseele prevazute la alin. (2) lit. d), pentru care nu se elibereaza abonamente, persoanele au dreptul sa beneficieze de decontarea biletelor de calatorie pe mijloacele de transport in comun.@
   (3) Persoanele prevazute la alin. (2), care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregatire sau locuiesc la o distanta mai mare de 50 de km de aceasta, au dreptul pe perioada cat participa la pregatirea profesionala sa beneficieze de cazare si de o suma de bani pentru acoperirea mesei la nivelul prevazut de reglementarile in vigoare pentru salariatii institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului.
   (31) Persoanele care beneficiaza de drepturile prevazute la alin. (3) nu pot beneficia de abonament gratuit pe mijloacele de transport in comun pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregatire.@
   (4) Procedurile privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiaza persoanele aflate in cautarea unui loc de munca pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala se elaboreaza de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   (5) Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj sunt obligate sa participe la programele de formare profesionala oferite si organizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, precum si la examenul de absolvire a acestora.@
   (6) Persoanele prevazute la art. 66 alin. (1) pot beneficia de servicii de formare profesionala gratuite, o singura data, pentru fiecare perioada in care se afla in cautarea unui loc de munca.
   (7) Drepturile prevazute la alin. (2) si (3) se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj.@
    __________
    @Articolul a fost introdus prin art. I pct. 27 din Legea nr. 107/2004.
   - Literele a) si d) au fost modificate prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 144/2005.
   - Alineatul (21) a fost introdus prin art. I pct. 14 din O.U.G. nr. 144/2005.
   - Alineatul (31) a fost introdus prin art. I pct. 15 din O.U.G. nr. 144/2005.
   - Alineatul (5) a fost modificat prin art. I pct. 16 din O.U.G. nr. 144/2005.

   Art. 67. - (1) Activitatea de formare profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca este coordonata la nivel national de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.
   (2) Formarea profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca se realizeaza de agentiile pentru ocuparea fortei de munca prin centrele de formare profesionala din subordinea acestora si prin centrele regionale pentru formarea profesionala a adultilor ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, precum si prin furnizori de servicii de formare profesionala, din sectorul public sau privat, autorizati in conditiile legii.@
   (3) Modul de organizare si functionare al centrelor regionale pentru formarea profesionala a adultilor se aproba prin hotararea consiliului de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.@
   (4) Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca de punere in aplicare a hotararii consiliului de administratie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.@
    __________
    @Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 28 din Legea nr. 107/2004.
   - Alineatele (3) si (4) au fost introduse prin art. I pct. 29 din Legea nr. 107/2004.

   Art. 68. - (1) Cursurile de calificare, recalificare, perfectionare si specializare se organizeaza pentru ocupatii, meserii si profesii definite si cuprinse in Clasificarea ocupatiilor din Romania.
   (2) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, precum si furnizorii de servicii de formare profesionala autorizati pot organiza cursuri de calificare, recalificare, perfectionare si specializare si pentru ocupatii sau meserii neincluse inca in Clasificarea ocupatiilor din Romania, numai dupa ce au obtinut avizul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.
   Art. 69. - (1) Formele prin care se realizeaza formarea profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca se desfasoara avand la baza standardele ocupationale recunoscute la nivel national, respectiv standardele de pregatire profesionala, aprobate potrivit legii.
   (2) Daca pentru anumite ocupatii sau meserii nu exista standarde ocupationale recunoscute la nivel national, respectiv standardele de pregatire profesionala, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca poate solicita unor persoane juridice de drept public sau privat proiecte de standarde ocupationale ori de pregatire profesionala, care vor fi aprobate potrivit legii.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 17 din O.U.G. nr. 144/2005.

   Art. 70. - Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale exercita controlul asupra realizarii planului national de formare profesionala.

   4. Consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri
   Art. 71. - (1) Consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri se acorda, la cerere, persoanelor in cautarea unui loc de munca, sub forma de servicii juridice, de marketing, financiare, metode si tehnici eficiente de management si alte servicii de consultanta.
   (2) Serviciile prevazute la alin. (1) pot fi realizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca sau, dupa caz, de firme private, organizatii profesionale, fundatii si asociatii specializate in aceste domenii, cu care agentiile incheie contracte in conditiile legii.
   (3) Serviciile prevazute la alin. (1) se acorda gratuit:
   a) persoanelor prevazute la art. 16, o singura data, pentru fiecare perioada in care se afla in cautarea unui loc de munca;
   b) persoanelor care au calitatea de asigurat in sistemul asigurarilor pentru somaj, o singura data, pentru fiecare perioada in care au calitatea de asigurat;
   c) studentilor care solicita acordarea de credite cu dobanda avantajoasa din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile prezentei legi.@
    __________
    @Alineatul (3) a fost modificat prin art. I pct. 1 din Legea nr. 580/2004.

   5. Completarea veniturilor salariale ale angajatilor
   Art. 72. - (1) Persoanele prevazute la art. 17 alin. (1) si alin. (2) lit. c) carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatia de somaj potrivit legii si care se angajeaza pentru program normal de lucru, conform prevederilor legale in vigoare, si, ca urmare a angajarii, le inceteaza plata indemnizatiei de somaj beneficiaza, din momentul angajarii pana la sfarsitul perioadei pentru care erau indreptatite sa primeasca indemnizatia de somaj, de o suma lunara, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, reprezentand 30% din cuantumul indemnizatiei de somaj, stabilita si, dupa caz, reactualizata conform legii.
   (2) Nu beneficiaza de prevederile alin. (1) persoanele care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani, precum si persoanele pentru care plata indemnizatiei de somaj a fost suspendata potrivit art. 45 alin. (1) lit. c), iar ulterior, ca urmare a schimbarii duratei contractului individual de munca, plata indemnizatiei de somaj inceteaza potrivit art. 44 lit. a).@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 18 din O.U.G. nr. 144/2005.

   Art. 73. - (1) Persoanele prevazute la art. 72 beneficiaza de aceasta suma si in situatia in care, in perioada pentru care au dreptul la indemnizatia de somaj, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la primul angajator si se incadreaza la un alt angajator.
   (2) Suma platita din bugetul asigurarilor pentru somaj, in cuantumul stabilit la art. 72, se acorda pentru situatia prevazuta la alin. (1) pana la sfarsitul perioadei pentru care persoana era indreptatita sa primeasca indemnizatia de somaj.
   Art. 731. - (1) Absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale, in varsta de minimum 16 ani, inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, in situatia in care se angajeaza cu program normal de lucru, pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o prima egala cu un salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la data incadrarii.
   (2) Absolventii carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatie de somaj si se angajeaza in perioada de acordare a indemnizatiei, in conditiile prevazute la alin. (1), beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma egala cu indemnizatia de somaj la care ar fi avut dreptul, in conditiile legii, pana la expirarea perioadei de acordare a acesteia, daca nu s-ar fi angajat.
   (3) Drepturile prevazute la alin. (2) se acorda absolventilor care isi mentin raporturile de munca sau de serviciu pentru o perioada de cel putin 12 luni de la data angajarii.
   (4) Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, avut in vedere la calculul indemnizatiei de somaj la care persoanele prevazute la alin. (2) ar fi avut dreptul, in conditiile legii, daca nu s-ar fi angajat, este salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la data angajarii.
   (5) Nu beneficiaza de prevederile alin. (1) si (2):
   a) absolventii care la data absolvirii studiilor aveau raporturi de munca sau de serviciu;
   b) absolventii care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;
   c) absolventii care la data solicitarii dreptului urmeaza o forma de invatamant;
   d) absolventii institutiilor de invatamant fata de care angajatorii au obligatia, potrivit legii, de a-i incadra in munca;
   e) absolventii pentru care plata indemnizatiei de somaj a fost suspendata potrivit art. 45 alin. (1) lit. c), iar ulterior, ca urmare a schimbarii duratei contractului individual de munca, plata indemnizatiei de somaj inceteaza potrivit art. 44 lit. a).@
    __________
    @Articolul a fost introdus prin art. I pct. 19 din O.U.G. nr. 144/2005.

   6. Stimularea mobilitatii fortei de munca
   Art. 74. - Persoanele care in perioada in care beneficiaza de indemnizatie de somaj se incadreaza, potrivit legii, intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea in care isi au domiciliul stabil, beneficiaza de o prima de incadrare neimpozabila, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, egala cu nivelul a doua salarii minime brute pe tara in vigoare la data acordarii.
   Art. 75. - Persoanele care in perioada in care beneficiaza de indemnizatie de somaj se incadreaza, potrivit legii, intr-o alta localitate si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul primesc o prima de instalare, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, egala cu nivelul a 7 salarii minime brute pe tara in vigoare la data instalarii.
   Art. 76. - (1) Angajatii au obligatia de a restitui integral sumele primite conform art. 731, 74 si 75, in situatia in care raporturile de munca sau de serviciu inceteaza, intr-o perioada mai mica de 12 luni de la data incadrarii in munca, in temeiul urmatoarelor prevederi:
   a) art. 55 lit. b), art. 56 lit. g) si i), art. 61 lit. a) si art. 79 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
   b) art. 61 lit. b) din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, daca au fost condamnati prin hotarare judecatoreasca definitiva;
   c) art. 84 alin. (1) lit. b) si e), alin. (2) lit. f) si g) si alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare.
   (2) In situatia nerespectarii prevederilor alin. (1), recuperarea sumelor prevazute la art. 731, 74 si 75 se va face pe baza angajamentelor beneficiarilor, care constituie titluri executorii.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 20 din O.U.G. nr. 144/2005.

   SECŢIUNEA a 3-a
  Stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor

   Art. 77. - Stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor se realizeaza prin:
   a) subventionarea locurilor de munca;
   b) acordarea de credite in conditii avantajoase in vederea crearii de noi locuri de munca;
   c) acordarea unor facilitati.

   1. Subventionarea locurilor de munca
   Art. 78. - Din bugetul asigurarilor pentru somaj si din alte surse alocate conform prevederilor legale se pot subventiona cheltuielile cu forta de munca efectuate in cadrul unor programe care au ca scop ocuparea temporara a fortei de munca din randul somerilor, pentru dezvoltarea comunitatilor locale.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 33 din Legea nr. 107/2004.

   Art. 79. - (1) Subventiile prevazute la art. 78 se acorda, la solicitarea autoritatilor publice locale, angajatorilor carora li s-au atribuit contracte cu respectarea reglementarilor in vigoare privind achizitiile publice, pe o perioada de cel mult 12 luni pentru fiecare persoana incadrata, din randul somerilor, cu contract individual de munca pe perioada determinata de cel mult 12 luni.@
   (2) Cuantumul lunar al subventiei acordate pentru fiecare persoana incadrata cu contract individual de munca din randul somerilor este:
   a) in perioada 1 aprilie-31 octombrie, 70% din salariul de baza minim brut pe tara;
   b) in perioada 1 noiembrie-31 martie, un salariu de baza minim brut pe tara, la care se adauga contributiile de asigurari sociale datorate de angajatori, aferente acestuia.@
    ___________
    @Alineatul 2 a fost modificat prin art. I, pct. 5 din O.U.G. nr. 124/2002.
   - Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 34 din Legea nr. 107/2004.

   Art. 80. - (1) Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi ai unor institutii de invatamant sunt scutiti, pe o perioada de 12 luni, de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta absolventilor incadrati, si primesc lunar, pe aceasta perioada, pentru fiecare absolvent:@
   a) 1 salariu de baza minim brut de tara, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii;
   b) 1,2 salarii de baza minime brute pe tara, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant secundar superior sau invatamant postliceal;
   c) 1,5 salarii de baza minime brute pe tara, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant superior.
   (2) Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi din randul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele prevazute la alin. (1) pe o perioada de 18 luni.
   (3) Nu beneficiaza de prevederile alin. (1) si (2) angajatorii care au obligatia, potrivit legii, de a incadra in munca absolventi ai institutiilor de invatamant, pentru absolventii din aceasta categorie.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 35 din Legea nr. 107/2004.
   - Partea introductiva de la alin. (1) a fost modificata prin art. I pct. 21 din O.U.G. nr. 144/2005.

   Art. 81. - Masurile de stimulare prevazute la art. 80 nu se acorda pe perioadele in care raporturile de munca sau de serviciu sunt suspendate.
   Art. 82. - In sensul prezentei legi, prin absolvent al unei institutii de invatamant se intelege persoana care a obtinut o diploma sau un certificat de studii, in conditiile legii, in una dintre institutiile de invatamant gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat in conditiile legii.
   Art. 83. - (1) Angajatorii care incadreaza absolventi in conditiile art. 80 sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin 3 ani de la data incheierii.
   (2) Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale absolventilor, anterior termenului prevazut la alin. (1), sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare absolvent plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, daca incetarea acestora a avut loc din urmatoarele motive:
   a) incetarea raportului de munca in temeiul art. 55 lit. b), art. 56 lit. c), e) si f) si art. 65 din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
   b) incetarea raportului de serviciu in temeiul art. 84 alin. (1) lit. b), alin. (2) lit. e) si alin. (4) lit. c) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile ulterioare.@
   (3) Abrogat.@
   (4) Absolventii pot fi incadrati in conditiile art. 80, o singura data pentru fiecare forma de invatamant, in termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.
    __________
    @Alineatul (3) a fost abrogat prin art. I pct. 37 din Legea nr. 107/2004.
   - Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 22 din O.U.G. nr. 144/2005.

   Art. 84. - (1) In perioada celor 3 ani, prevazuta la art. 83 alin. (1), absolventii pot urma o forma de pregatire profesionala, organizata de catre angajator, in conditiile legii.
   (2) Cheltuielile necesare pentru pregatirea profesionala prevazuta la alin. (1) vor fi suportate, la cererea angajatorilor, din bugetul asigurarilor pentru somaj.
   Art. 841. - (1) Angajatorii care, dupa indeplinirea obligatiei prevazute la art. 83 alin. (1), mentin raporturile de munca sau de serviciu cu absolventii incadrati in conditiile art. 80 primesc, pentru fiecare an de continuare a raporturilor de munca sau de serviciu, un ajutor financiar egal cu suma aferenta contributiilor sociale datorate de angajatori pentru aceste persoane si virate, conform legii.
   (2) Ajutorul financiar prevazut la alin. (1) poate fi acordat pe o perioada de cel mult 2 ani de la data indeplinirii obligatiei prevazute la art. 83 alin. (1).
   (3) Prin contributii sociale datorate de angajatori se intelege contributia de asigurari sociale, contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, contributia pentru asigurari sociale de sanatate si contributia de asigurari pentru somaj.
   (4) Ajutorul financiar prevazut la alin. (1) se vireaza, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, angajatorilor care nu inregistreaza debite provenind din neplata contributiilor sociale, prin plata acestei sume, in termen de 90 de zile de la data aprobarii cererii.@
    __________
    @Articolul a fost introdus prin art. I pct. 2 din Legea nr. 580/2004.

   Art. 842. - Procedura pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 841 se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.@
    __________
    @Articolul a fost introdus prin art. I pct. 2 din Legea nr. 580/2004.

   Art. 85. - (1) Angajatorii care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 de ani sau someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale sunt scutiti, pe o perioada de 12 luni, de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta persoanelor incadrate din aceste categorii, si primesc lunar, pe aceasta perioada, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma egala cu un salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 2 ani.@
   (2) De facilitatile prevazute la alin. (1), cu exceptia contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj, datorata de angajator pentru persoanele respective, beneficiaza si angajatorii care, in raport cu numarul de angajati, nu au obligatia, potrivit legii, de a incadra in munca persoane cu handicap, daca incadreaza in munca pe durata nedeterminata persoane cu handicap si le mentin raporturile de munca sau de serviciu cel putin 2 ani.@
   (3) Subventionarea locurilor de munca vacante pentru incadrarea in munca, in conditiile alin. (2), a persoanelor cu handicap nu poate depasi 60% din costurile salariale ale angajatorului, pe o perioada de un an de la angajare, aferente persoanelor cu handicap incadrate in munca.
   (4) Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute la alin. (1) si (2), anterior termenului de 2 ani, sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare persoana, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, daca incetarea acestora a avut loc din motivele prevazute la art. 83 alin. (2).
   (5) Angajatorii care incadreaza in munca, potrivit legii, someri care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala, beneficiaza lunar, pe perioada angajarii, pana la data indeplinirii conditiilor respective, de o suma egala cu un salariu de baza minim brut pe tara in vigoare, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj.
   (6) Nu beneficiaza de facilitatile prevazute la alin. (1), (2) si (5) angajatorii care in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate din categoriile prevazute la aceste alineate.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 38 din Legea nr. 107/2004.
   - Alineatele (1) si (2) au fost modificate prin art. I pct. 23 din O.U.G. nr. 144/2005.

   Art. 851. - Angajatorii care beneficiaza de subventionarea locurilor de munca in conditiile art. 80 sau art. 85 alin. (1) si (2) si care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor incadrate pe aceste locuri de munca, din motivele prevazute la art. 83 alin. (2), anterior termenelor prevazute de lege, nu mai pot beneficia de o noua subventie din bugetul asigurarilor pentru somaj pe o perioada de 2 ani de la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu.@
    __________
    @Articolul a fost introdus prin art. I pct. 39 din Legea nr. 107/2004.

   2. Acordarea de credite in conditii avantajoase
   Art. 86. - (1) Pentru crearea de noi locuri de munca prin infiintarea sau dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale, precum si activitati independente desfasurate de persoane fizice autorizate se pot acorda, din bugetul asigurarilor pentru somaj, credite in conditii avantajoase.
   (2) Creditele se acorda in baza unor proiecte de fezabilitate, proportional cu numarul de locuri de munca ce vor fi create, pentru o perioada de cel mult 3 ani, pentru investitii, inclusiv perioada de gratie de maximum 6 luni si, respectiv, un an pentru asigurarea productiei, cu o dobanda de 50% din dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei.
   (3) In judetele in care rata medie anuala a somajului s-a situat peste rata medie anuala a somajului pe tara, comunicata de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, creditele se acorda in anul calendaristic urmator cu o dobanda de 25% din dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei.
   (4) Beneficiaza de credite, in conditiile legii, cu dobanda prevazuta la alin. (3) si persoanele in varsta de pana la 30 de ani, care au statut de student pentru prima data si urmeaza studiile la cursuri de zi la o institutie de invatamant superior de stat sau particular, autorizata sau acreditata, in conditiile legii.
   (5) Creditele prevazute la alin. (4) se acorda studentilor care infiinteaza sau dezvolta, individual sau impreuna cu alti studenti care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (4), intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale sau care desfasoara in mod independent o activitate economica in calitate de persoana fizica autorizata.
   (6) In cazul in care in perioada pentru care a fost acordat creditul intervine cesionarea sau instrainarea partiala ori totala, prin orice modalitate, a partilor sociale sau a actiunilor detinute de beneficiarii de credite prevazuti la alin. (4) catre alte persoane decat cele din categoria mentionata, acestia sunt obligati sa achite o suma egala cu diferenta dintre dobanda prevazuta la alin. (2) si cea prevazuta la alin. (3).
   (7) Beneficiarii de credite acordate in conditiile prevazute la alin. (2)-(4) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
   a) sa aiba cel mult 249 de angajati si/sau membri cooperatori cu raporturi de munca sau de serviciu;
   b) activitatea de baza sa se realizeze in productie, servicii sau in turism;
   c) pe cel putin 60% din numarul locurilor de munca nou-create prin infiintarea sau dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii ori de unitati cooperatiste sa fie incadrat personal provenind din randul somerilor inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca;@
   d) personalul incadrat in conditiile prevazute la lit. c) sa fie mentinut in activitate cel putin 3 ani;
   e) locurile de munca avute in vedere la acordarea de credite in conditiile alin. (2)-(4) sa nu fie locurile de munca vacante, rezultate in urma incetarii raporturilor de munca a unor angajati in ultimele 12 luni premergatoare incheierii contractului de creditare.
   (8) Somerii care se obliga sa infiinteze intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale sau care desfasoara in mod independent o activitate economica in calitate de persoane fizice autorizate au prioritate la obtinerea creditelor in conditii avantajoase.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 40 din Legea nr. 107/2004.
   - Litera c) de la alin. (7) a fost modificata prin art. I pct. 24 din O.U.G. nr. 144/2005.

   Art. 861. - (1) Pentru crearea de noi locuri de munca pentru someri, se pot acorda, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de la capitolul "Imprumuturi", fonduri nerambursabile.
   (2) Fondurile nerambursabile se acorda in baza unor proiecte de fezabilitate, proportional cu numarul de locuri de munca ce vor fi create.
   (3) Fondurile prevazute la alin. (1) se acorda pentru infiintarea sau dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale, precum si activitati independente desfasurate de persoane fizice autorizate, care isi desfasoara activitatea in localitati confruntate cu fenomene de saracie si excluziune sociala din cauza nivelului ridicat al somajului.
   (4) Localitatile in care se vor acorda fondurile prevazute la alin. (1), precum si sumele ce vor fi alocate fiecarei localitati se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in limitele stabilite prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
   (5) Fondurile prevazute la alin. (1) se acorda intreprinderilor mici si mijlocii si unitatilor cooperatiste cu conditia ca pe toate locurile de munca nou-create sa incadreze in munca pe perioada nedeterminata someri pe care sa ii mentina in activitate cel putin 4 ani, asociatiilor familiale infiintate de someri, precum si somerilor care au dobandit calitatea de persoane fizice autorizate sa desfasoare, in mod independent, o activitate economica.@
    __________
    @Articolul a fost introdus prin art. I pct. 41 din Legea nr. 107/2004.

   Art. 862. - (1) Pentru acordarea creditelor in conditii avantajoase sau a fondurilor nerambursabile prevazute la art. 861, contributia beneficiarului trebuie sa fie de cel putin 25% din valoarea proiectului de fezabilitate depus.
   (2) Creditele in conditii avantajoase si fondurile nerambursabile se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj cu respectarea prevederilor Regulamentului privind ajutorul de stat regional si ajutorul de stat pentru intreprinderile mici si mijlocii si ale Regulamentului privind ajutorul de stat pentru ocuparea fortei de munca.
   (3) Beneficiarii de credite acordate in conditiile art. 86 sau de fonduri nerambursabile acordate in conditiile art. 861 au obligatia de a mentine locurile de munca nou-create pentru o perioada minima de 5 ani.@
    __________
    @Articolul a fost introdus prin art. I pct. 41 din Legea nr. 107/2004.

   Art. 87. - (1) Sumele totale care pot fi utilizate pentru acordarea de credite in conditii avantajoase, respectiv de fonduri nerambursabile, precum si cuantumul maxim al acestora, ce pot fi acordate unui beneficiar, se vor stabili prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
   (2) Asociatiile familiale pot primi credite in conditii avantajoase sau fonduri nerambursabile, proportional cu numarul membrilor acestora, iar persoanele fizice autorizate care desfasoara in mod independent activitati economice, pentru finantarea propriului loc de munca.
   (3) Asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate care desfasoara in mod independent activitati economice pot primi credite in conditii avantajoase daca cel putin unul dintre membrii asociatiei familiale, respectiv persoana fizica autorizata, este asigurat in sistemul asigurarilor pentru somaj si a realizat un stagiu de cotizare de cel putin 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei solicitarii creditului.
   (4) Asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate care desfasoara in mod independent activitati economice pot primi fonduri nerambursabile daca cel putin unul dintre membrii asociatiei familiale, respectiv persoana fizica autorizata, a realizat un stagiu total de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj, de minimum 24 de luni.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 42 din Legea nr. 107/2004.

   Art. 88. - (1) In cazul in care persoanelor angajate din randul somerilor le inceteaza raporturile de munca anterior implinirii celor 3 ani, respectiv 4 ani, de la incadrare, angajatorul este obligat ca, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data incetarii raporturilor de munca, sa incadreze someri pe locurile de munca devenite vacante.
   (2) Obligatia prevazuta la alin. (1) revine angajatorilor si in situatia in care persoanele angajate pe noile locuri de munca create nu provin din randul somerilor, pentru cei care beneficiaza de credite in conditii avantajoase.
   (3) Pe perioada derularii contractului angajatorul nu poate reduce numarul de posturi existent in unitate la data acordarii creditului sau a fondului nerambursabil.
   (4) In cazul in care unul dintre posturile existente la data acordarii creditului sau a fondului nerambursabil devine vacant, angajatorul este obligat ca, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data la care postul devine vacant, sa incadreze alte persoane pe locurile de munca devenite vacante.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 43 din Legea nr. 107/2004.

   Art. 89. - (1) In cazul nerespectarii conditiei prevazute la art. 86 alin. (7) lit. c), angajatorul va suporta o penalitate egala cu marimea creditului acordat pentru fiecare loc de munca creat si neocupat.
   (2) In cazul nerespectarii obligatiei prevazute la art. 862 alin. (3) si art. 88 alin. (1) si (2), angajatorul va suporta o penalitate egala cu valoarea fondului nerambursabil, respectiv cu marimea creditului acordat, pentru fiecare loc de munca creat si neocupat, proportional cu numarul de luni neocupate.
   (3) In cazul nerespectarii obligatiei prevazute la art. 88 alin. (3) si (4), angajatorul va suporta o penalitate egala cu o parte din marimea creditului, respectiv a fondului nerambursabil, care s-a acordat, potrivit legii, pentru un numar de locuri de munca nou-create, egal cu cel al locurilor de munca desfiintate sau devenite vacante, proportionala cu ponderea perioadei in care nu s-a respectat aceasta obligatie in totalul perioadei prevazute pentru mentinerea sau ocuparea locurilor de munca, la care, in cazul creditelor, se adauga dobanda aferenta.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 44 din Legea nr. 107/2004.

   Art. 90. - (1) Beneficiarii de credite in conditii avantajoase pot solicita din nou credite din bugetul asigurarilor pentru somaj daca au achitat integral creditele in conditii avantajoase obtinute anterior, inclusiv dobanzile aferente.
   (2) Beneficiarii unui fond nerambursabil nu mai au dreptul sa primeasca un nou fond nerambursabil.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 45 din Legea nr. 107/2004.

   Art. 91. - (1) Administrarea sumelor alocate din bugetul asigurarilor pentru somaj pentru acordarea de credite in conditii avantajoase sau fonduri nerambursabile se face de banci sau de agentii autorizate potrivit legii, cu care Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca incheie contracte in conditiile prevazute de lege.
   (2) Banca sau agentia de credite care administreaza fonduri pentru acordarea de credite in conditii avantajoase poarta raspunderea pentru rambursarea sumelor la bugetul asigurarilor pentru somaj.@
   (3) Taxele si comisioanele pe care Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca le datoreaza bancii sau agentiei de credit pentru administrarea fondurilor pentru acordarea de credite in conditii avantajoase se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 46 din Legea nr. 107/2004.
   - Alineatul (3) a fost introdus prin art. I pct. 25 din O.U.G. nr. 144/2005.

   Art. 92. - (1) Procedura si criteriile de acordare a fondurilor nerambursabile se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
   (2) Conditiile de acordare si rambursare a creditelor, de acordare a fondurilor nerambursabile, modul de stabilire a garantiilor, organizarea si desfasurarea licitatiilor pentru desemnarea bancilor si agentiilor autorizate sa acorde credite, respectiv fonduri nerambursabile, din bugetul asigurarilor pentru somaj se vor stabili prin norme metodologice comune ale Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Bancii Nationale a Romaniei.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 47 din Legea nr. 107/2004.

   3. Facilitati acordate angajatorilor
   Art. 93. - (1) Angajatorii care incadreaza in munca persoane din randul somerilor, pe care le mentin in activitate pe o perioada de cel putin 6 luni de la data angajarii, beneficiaza de reducerea sumei reprezentand contributia de 2,5% datorata bugetului asigurarilor pentru somaj.@
   (2) Reducerea contributiei se acorda incepand din anul fiscal urmator, pentru o perioada de 6 luni, si consta in diminuarea sumei datorate lunar cu 0,5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou-angajat in conditiile prevazute la alin. (1) din numarul mediu scriptic de personal incadrat cu contract individual de munca din anul respectiv.
    __________
    @Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 26 din O.U.G. nr. 144/2005.

   Art. 94. - (1) Angajatorii care primesc credite din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile art. 86, beneficiaza de reducere la plata contributiei, potrivit art. 93 alin. (2), numai pentru somerii incadrati peste nivelul de 50% din locurile de munca nou-create prevazute la art. 86 alin. (7) lit. c).
   (2) Angajatorii care primesc fonduri nerambursabile din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile art. 861, beneficiaza de reducere la plata contributiei, potrivit art. 93 alin. (2), numai pentru somerii incadrati pe alte locuri de munca decat cele nou-create ca urmare a acordarii fondurilor nerambursabile.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 49 din Legea nr. 107/2004.

   SECŢIUNEA a 4-a
  Prevederi finale

   Art. 95. - Procedurile privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora vor fi elaborate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, vor fi avizate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.
   Art. 96. - (1) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca intocmeste la sfarsitul fiecarui an bilanturi de ocupare, prin care se evidentiaza efectele masurilor de stimulare a ocuparii, realizate in perioada respectiva.
   (2) Continutul-cadru al bilanturilor de ocupare se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
   (3) Bilanturile de ocupare, pe judete si la nivel national, se publica in primul semestru al anului urmator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.

   CAPITOLUL VI
  Institutii si responsabilitati in aplicarea prezentei legi

   SECŢIUNEA 1
  Institutii si organizatii implicate in realizarea
prevederilor prezentei legi

   Art. 97. - Pentru realizarea obiectivelor si masurilor prevazute de prezenta lege Guvernul aproba strategii, planuri si programe nationale, in profil de ramura si teritorial.
   Art. 98. - Institutiile implicate in realizarea prevederilor prezentei legi sunt:
   a) Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale;
   b) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca;
   c) ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;
   d) organizatiile sindicale si asociatiile patronale reprezentative la nivel national;
   e) prefecturile si autoritatile administratiei publice locale;
   f) Comisia Nationala de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca.
   Art. 99. - Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale are in domeniul ocuparii fortei de munca urmatoarele atributii:
   a) urmareste tendintele de pe piata muncii si elaboreaza strategii, prognoze si programe nationale privind ocuparea fortei de munca, formarea profesionala a somerilor si egalitatea de sanse pe piata muncii;
   b) elaboreaza si avizeaza proiectele de acte normative in domeniul ocuparii, formarii profesionale, promovarii egalitatii de sanse pe piata muncii;
   c) elaboreaza proiectul bugetului asigurarilor pentru somaj;
   d) deleaga anual atributiile de ordonator principal de credite pentru bugetul asigurarilor pentru somaj, conform legii;
   e) urmareste, pe baza rapoartelor trimestriale si anuale, executia bugetului asigurarilor pentru somaj si exercita controlul asupra realizarii politicilor, strategiilor, planurilor si programelor privind forta de munca de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca;
   f) impreuna cu alte ministere si organe de specialitate realizeaza si actualizeaza Clasificarea ocupatiilor din Romania, tinand seama de schimbarile in structura economica si sociala a tarii si de cerintele alinierii la standardele internationale in domeniu;
   g) promoveaza programe, propune acorduri si implementeaza proiecte de colaborare internationala in domeniile ocuparii, formarii profesionale si egalitatii de sanse pe piata muncii;
   h) stabileste anual indicatorii de performanta si nivelul acestora, in baza carora se elaboreaza programul anual de activitate al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
   Art. 100. - (1) Realizarea politicilor, strategiilor, planurilor si programelor privind ocuparea fortei de munca si formarea profesionala a somerilor se infaptuieste, in principal, prin intermediul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
   (2) Pentru realizarea serviciilor de ocupare si formare profesionala Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va respecta:
   a) accesul nediscriminatoriu la serviciile prestate in domeniul ocuparii si formarii profesionale;
   b) neutralitatea in posibilele interese divergente dintre angajatori si forta de munca;
   c) orientarea activitatii catre nevoile clientilor prin intocmirea planurilor individuale de actiune si promovarea unor servicii rapide si de calitate;
   d) respectarea caracterului concurential al activitatilor de pe piata muncii;
   e) confidentialitatea datelor personale ale clientilor;
   f) transparenta in activitatea desfasurata si in privinta rezultatelor obtinute;
   g) descentralizarea serviciilor si a procesului de luare a deciziilor;
   h) adaptabilitatea serviciilor la modificarile din mediul social si economic.
   Art. 101. - Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca prezinta Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale rapoarte trimestriale si anuale privind executarea bugetului asigurarilor pentru somaj si realizarea indicatorilor de performanta stabiliti prin protocol.
   Art. 102. - (1) Ministerele si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, prin strategiile si politicile elaborate in domeniile pe care le coordoneaza, trebuie sa asigure cresterea gradului de ocupare a fortei de munca.
   (2) In vederea realizarii obiectivelor prevazute la alin. (1) ministerele si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale pot propune in cadrul Comisiei Nationale de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca strategii, programe si proiecte de acte normative privind ocuparea si formarea profesionala a fortei de munca.
   Art. 103. - (1) Organizatiile sindicale si asociatiile patronale, reprezentative la nivel national, participa in conditiile prevazute de lege la elaborarea si implementarea programelor si masurilor privind piata muncii.
   (2) Organizatiile sindicale si asociatiile patronale reprezentative la nivel national vor fi consultate la elaborarea de acte normative care privesc ocuparea fortei de munca.
   Art. 104. - Prefecturile si autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa monitorizeze evolutiile de pe piata muncii in plan teritorial, sa participe activ la elaborarea si realizarea masurilor de imbunatatire a ocuparii persoanelor neincadrate in munca si sa sprijine activitatea agentiilor pentru ocuparea fortei de munca.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Comisia Nationala de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca

   Art. 105. - Se infiinteaza Comisia Nationala de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca, denumita in continuare Comisia Nationala de Ocupare.
   Art. 106. - Comisia Nationala de Ocupare are, in principal, urmatoarele atributii:
   a) supune atentiei Guvernului strategii si politici pentru cresterea nivelului si calitatii ocuparii fortei de munca in corelatie cu programele de dezvoltare economica si sociala;
   b) stabileste directiile dezvoltarii resurselor umane la nivel national, in profil de ramura si teritorial;
   c) asigura armonizarea programelor de dezvoltare a resurselor umane finantate din fonduri publice sau din alte surse;
   d) face propuneri pentru elaborarea unor acte normative privind ocuparea fortei de munca si de imbunatatire a legislatiei in acest domeniu;
   e) pe baza tendintelor dezvoltarii economice si sociale si a evolutiilor pe piata muncii, face propuneri pentru initierea unor masuri proactive de combatere a somajului prin politici fiscale, ajustari structurale, reconversie profesionala.
   Art. 107. - (1) Comisia Nationala de Ocupare este alcatuita din reprezentanti ai ministerelor, agentiilor si departamentelor din subordinea Guvernului sau autonome, la nivel de secretar de stat, si din presedintii organizatiilor sindicale si asociatiilor patronale reprezentative la nivel national.
   (2) Presedintele Comisiei Nationale de Ocupare este ministrul muncii si solidaritatii sociale.
   (3) Componenta Comisiei Nationale de Ocupare va fi stabilita in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi de catre ministrul muncii si solidaritatii sociale, cu consultarea institutiilor prevazute la alin. (1), si se aproba prin decizie a primului-ministru.
   (4) Secretariatul Comisiei Nationale de Ocupare este asigurat prin Directia generala forta de munca din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.
   Art. 108. - Comisia Nationala de Ocupare poate comanda institutiilor de specialitate studii, rapoarte si analize privind piata muncii, care vor fi finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj.
   Art. 109. - (1) Comisia Nationala de Ocupare este legal constituita la data aprobarii de catre primul-ministru a componentei acesteia.
   (2) Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Ocupare va fi elaborat de catre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si va fi supus spre aprobare acesteia in termen de 90 de zile de la data constituirii si va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   CAPITOLUL VII
  Raspunderea juridica

   Art. 110. - Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala.
   Art. 111. - Incalcarea de catre angajator a obligatiilor prevazute la art. 26 alin. (1) si la art. 27, constand in sustragerea de la obligatia privind plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amenda.
   Art. 112. - Retinerea de catre angajator de la salariati a contributiilor datorate bugetului asigurarilor pentru somaj si nevirarea acestora in termen de 15 zile in conturile stabilite potrivit reglementarilor in vigoare constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 6 luni sau cu amenda.
   Art. 113. - Constituie contraventie urmatoarele fapte:@
   a) necomunicarea lunara a locurilor de munca vacante prevazute la art. 10;
   b) neutilizarea Clasificarii ocupatiilor din Romania prevazute la art. 15;
   c) nedepunerea lunara a declaratiei prevazute la art. 21;
   d) Abrogat;@
   e) nerespectarea prevederilor art. 41 alin. (2);
   f) nerespectarea prevederilor art. 50;
   g) nerespectarea prevederilor art. 100 alin. (2) lit. e);
   h) necomunicarea datelor si informatiilor solicitate in scris de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca pentru indeplinirea atributiilor sale prevazute de lege.
   i) furnizarea, fara acreditarea prevazuta de lege, a serviciilor pentru stimularea ocuparii fortei de munca.@
    __________
    @Partea introductiva a fost modificata prin art. I pct. 50 din Legea nr. 107/2004.
   - Litera i) a fost introdusa prin art. I pct. 51 din Legea nr. 107/2004.
   - Litera d) a fost abrogata prin art. I pct. 27 din O.U.G. nr. 144/2005.

   Art. 114. - Contraventiile prevazute la art. 113 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
   a) cele prevazute la lit. a), b), f) si h), cu amenda de la 15.000.000 lei la 25.000.000 lei;
   b) cele prevazute la lit. c), d), e), g) si i), cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei.@
    __________
    @Litera b) a fost modificata prin art. I pct. 52 din Legea nr. 107/2004.

   Art. 115. - Amenzile contraventionale pot fi aplicate si persoanelor juridice.
   Art. 116. - (1) Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la art. 113 se realizeaza de organele de control ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, Inspectiei Muncii, Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si de catre alte organe care, potrivit legii, au dreptul sa efectueze control.
   (2) Organele de control masuri active ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si ale structurilor sale teritoriale vor constata si vor sanctiona contraventiile prevazute la art. 113 lit. a), c), e), h) si i), precum si contraventia prevazuta la lit. f), in ceea ce priveste nerespectarea art. 50 alin. (3).@
    __________
    @Alineatul (2) a fost introdus prin art. I pct. 53 din Legea nr. 107/2004.
   - Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 28 din O.U.G. nr. 144/2005.

   Art. 1161. - Controlul respectarii obligatiilor privind incadrarea in munca si mentinerea raporturilor de munca, asumate de angajatorii care au beneficiat de subventii, credite sau fonduri nerambursabile din bugetul asigurarilor pentru somaj, precum si de facilitati in temeiul art. 93, se efectueaza de catre organele de control masuri active din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care vor constata si vor aplica, dupa caz, sanctiunile prevazute de prezenta lege.@
    __________
    @Articolul a fost introdus prin art. I pct. 54 din Legea nr. 107/2004.

   Art. 117. - Amenzile contraventionale aplicate conform prezentei legi constituie venituri la bugetul asigurarilor pentru somaj.
   Art. 118. - Dispozitiile prezentei legi, referitoare la stabilirea si sanctionarea contraventiilor, se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
   Art. 119. - (1) Litigiile rezultate ca urmare a aplicarii prevederilor prezentei legi se solutioneaza de catre instantele judecatoresti competente, potrivit legii.
   (2) Litigiile privind stabilirea si plata indemnizatiei de somaj se solutioneaza in regim de urgenta, potrivit normelor procedurale prevazute pentru conflictele de drepturi, chiar daca prin lege speciala se prevede altfel.

   CAPITOLUL VIII
  Dispozitii tranzitorii si finale

   Art. 120. - (1) Persoanele care solicita dreptul la ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi beneficiaza de acest drept in cuantumul, pe durata si in conditiile stabilite de Legea nr. 1/1991 republicata, cu modificarile ulterioare.
   (2) In aceleasi conditii beneficiaza persoanele prevazute la alin. (1) de drepturile care le-au fost suspendate inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi si care au fost repuse in plata dupa aceasta data.
   Art. 121. - Plata ajutoarelor de somaj acordate potrivit Legii nr. 1/1991 republicata, cu modificarile ulterioare, si a sumelor acordate potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997 privind masurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamant, aprobata cu modificari prin Legea nr. 162/1997, aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj.
   Art. 122. - (1) Persoanele carora li s-a stabilit ajutor de somaj si a fost suspendat pe perioada acordarii platilor compensatorii, potrivit legii, iar repunerea in plata a acestui drept are loc inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi, beneficiaza de ajutorul de somaj stabilit.
   (2) Persoanele carora li s-a stabilit ajutorul de somaj si a fost suspendat pe perioada acordarii platilor compensatorii, potrivit legii, iar data repunerii in plata este ulterioara datei intrarii in vigoare a prezentei legi, beneficiaza de indemnizatie de somaj stabilita in conditiile acestei legi.
   Art. 123. - Persoanele fizice sau juridice care pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi au incadrat absolventi in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 35/1997, aprobata cu modificari prin Legea nr. 162/1997, beneficiaza de aceste masuri in conditiile stabilite de aceasta ordonanta de urgenta.
   Art. 124. - Persoanele disponibilizate in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa data intrarii in vigoare a prezentei legi, in cadrul unor etape prevazute in programe de restructurare aprobate sau contracte de vanzare-cumparare incheiate anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, beneficiaza de indemnizatie de somaj in conditiile prevazute de prezenta lege.
   Art. 125. - Indemnizatia de somaj se plateste titularului ori mandatarului acestuia stabilit prin procura speciala.
   Art. 126. - Cererile pentru acordarea indemnizatiei de somaj, precum si toate actele procedurale in legatura cu stabilirea acestui drept sunt scutite de orice fel de taxa de timbru.
   Art. 127. - Indemnizatia de somaj si celelalte drepturi stabilite prin prezenta lege se reactualizeaza ori de cate ori se modifica salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 29 din O.U.G. nr. 144/2005.

   Art. 128. - Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 martie 2002.
   Art. 129. - In termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, in baza propunerilor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, precum si criterii de acreditare a furnizorilor de servicii prevazute la art. 55 si 56, care vor fi aprobate prin hotarari ale Guvernului.
   Art. 130. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
   a) Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 257 din 14 septembrie 1994, cu modificarile si completarile ulterioare;
   b) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 35/1997 privind masurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamant, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 151 din 11 iulie 1997, aprobata cu modificari prin Legea nr. 162/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 288 din 24 octombrie 1997;
   c) Hotararea Guvernului nr. 456/1997 cu privire la aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997 privind masurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamant, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 209 din 27 august 1997;
   d) Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 307/1994 pentru aprobarea Instructiunilor privind procedura de primire si solutionare a cererilor de plata a ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala si a alocatiei de sprijin, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 324 din 23 noiembrie 1994;
   e) Hotararea Guvernului nr. 288/1991 privind calificarea, recalificarea si perfectionarea pregatirii profesionale a somerilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 36 din 20 februarie 1996;
   f) Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 435/1995 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, desfasurarea si absolvirea cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare si a altor forme de pregatire profesionala a somerilor si a Normelor de infiintare, organizare si functionare a centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 54 din 15 martie 1996;
   g) orice alte dispozitii contrare prezentei legi.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 18 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

    PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

    p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA

    Bucuresti, 16 ianuarie 2002.
    Nr. 76.