Guvernul Romaniei

 
Norma

din 14/01/1999
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 26 din 25/01/1999

de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa


 

   CAPITOLUL I
  Angajatori

   Art. 1. - (1) Angajatorii, persoane juridice sau fizice prevazute la art. 1 din Legea nr. 142/1998, stabilesc, impreuna cu organizatiile sindicale legal constituite sau cu reprezentantii salariatilor, dupa caz, contractarea achizitionarii tichetelor de masa cu una sau mai multe unitati emitente.
   (2) Contractarea achizitionarii tichetelor de masa se face tinand seama de dispersia punctelor de lucru ale angajatorilor, de unitatile de alimentatie publica - cantine-restaurant, bufete si magazine alimentare, denumite in continuare unitati de alimentatie publica -, cu care unitatile emitente incheie direct contracte de prestari de servicii, precum si de calitatea serviciilor si de costul acestora oferit de unitatile de alimentatie publica utilizate de unitatile emitente.
   Art. 2. - Angajatorii, impreuna cu organizatiile sindicale legal constituite sau cu reprezentantii salariatilor, dupa caz, vor stabili prin contractele colective de munca clauze privind acordarea alocatiei individuale de hrana sub forma tichetelor de masa, care sa prevada:
   a) numarul salariatilor din unitate care pot primi lunar tichete de masa, precum si valoarea nominala a tichetului de masa, in limita celei prevazute de lege, tinand seama de posibilitatile financiare proprii ale angajatorilor;
   b) numarul de zile lucratoare din luna pentru care se distribuie tichete de masa salariatilor;
   c) criteriile de selectie privind stabilirea salariatilor care primesc tichete de masa, tinand seama de conditiile concrete de lucru in care isi desfasoara activitatea unele categorii de salariati, de prioritatile socioprofesionale si de alte elemente specifice activitatii.
   Art. 3. - Contractul pentru achizitionarea tichetelor de masa, incheiat intre angajator si unitatile emitente, va cuprinde clauze referitoare la:
   a) necesarul anual, semestrial sau trimestrial de tichete de masa si esalonarea pe luni a acestuia;
   b) costul imprimatului reprezentand tichetul de masa;
   c) conditiile in care tichetele de masa neutilizate de catre salariati se restituie unitatii emitenta de catre angajatori;
   d) unitatile de alimentatie publica utilizate de unitatile emitente, la care salariatii pot folosi tichetele de masa;
   e) conditiile privind responsabilitatile partilor si rezilierea contractului;
   f) alte clauze considerate necesare de catre parti.
   Art. 4. - Angajatorii care acorda tichete de masa salariatilor vor cuprinde in bugetele de venituri si cheltuieli aprobate potrivit legii, intr-o pozitie distincta de cheltuieli, denumita "Tichete de masa", sumele destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de masa, potrivit celor convenite cu organizatiile sindicale legal constituite sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor.
   Art. 5. - Pentru institutiile publice tichetele de masa pot fi acordate in limita sumelor prevazute distinct cu aceasta destinatie in bugetele de venituri si cheltuieli aprobate, potrivit legii, fiecarui ordonator de credite, la articolul bugetar "Tichete de masa".
   Art. 6. - Sumele reprezentand costul imprimatelor contractate cu unitatea emitenta si primite de catre angajator se suporta de catre angajatori din cheltuielile proprii. In cazul institutiilor publice, aceste sume se suporta de la articolul bugetar "Alte cheltuieli materiale".
   Art. 7. - La determinarea sumelor totale destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de masa se iau in calcul: valoarea nominala a tichetului de masa, convenita de partenerii sociali, numarul de salariati incadrati cu contract individual de munca care vor beneficia de tichete de masa si numarul de zile lucratoare aferente perioadei pentru care se acorda tichetele de masa.
   Art. 8. - Valoarea nominala inscrisa pe tichetul de masa nu poate depasi valoarea stabilita potrivit art. 3 din Legea nr. 142/1998.
   Art. 9. - Angajatorii distribuie salariatilor tichetele de masa, lunar, in ultima decada a fiecarei luni pentru luna urmatoare, cu respectarea stricta a prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 142/1998. Tichetele de masa nu pot fi distribuite de angajatori, daca acestia, la data stabilita pentru distribuire, nu au achitat unitatii emitente, integral, contravaloarea nominala a tichetelor de masa achizitionate, inclusiv costul imprimatelor reprezentand tichetele de masa.
   Art. 10. - In cazul in care punctele de lucru ale salariatilor, prevazute in contractele individuale de munca, sunt situate in afara localitatii in care angajatorul isi are sediul, iar aprovizionarea cu produse alimentare nu se poate efectua zilnic, salariatii in cauza, cu confirmarea scrisa a angajatorului, pot utiliza un numar de tichete de masa, tinand seama de conditiile concrete de conservare a alimentelor si de perioada in care se afla la punctele de lucru respective.
   Art. 11. - Angajatorii nu pot acorda mai mult de un tichet de masa pentru fiecare zi lucratoare din luna pentru care se efectueaza distribuirea si nu pot considera utilizat mai mult de un tichet de masa pentru fiecare zi lucrata din luna pentru care s-a efectuat distribuirea. Nu se considera zile lucrate perioadele in care salariatii:
   a) isi efectueaza concediul de odihna, potrivit Legii nr. 6/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor si, respectiv, potrivit contractelor colective de munca;
   b) beneficiaza de zile libere platite, in cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit prevederilor Legii nr. 6/1992, precum si de zile festive si de sarbatoare legale, sau de alte zile libere acordate conform contractelor colective de munca;
   c) potrivit dispozitiilor legale, sunt delegati sau detasati in afara localitatii in care isi au locul permanent de munca si primesc indemnizatie zilnica sau lunara de delegare sau de detasare;
   d) se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, sunt absenti de da locul de munca ori se afla in alte situatii stabilite de angajator impreuna cu organizatiile sindicale sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor.
   Art. 12. - Angajatorii sunt obligati sa organizeze o evidenta proprie, potrivit formularelor prevazute ca model in anexele nr. 1, 1a) si 1b) la prezentele norme.

   CAPITOLUL II
  Salariati

   Art. 13. - In perioada de aplicare experimentala a prezentelor norme, anul 1999, nominalizarea salariatilor carora li se acorda tichete de masa se face trimestrial.
   Art. 14. - Salariatii care au primit tichete de masa nominale sunt singurele persoane indreptatite sa utilizeze maximum doua tichete de masa pe zi lucratoare sau, dupa caz, un numar de tichete stabilit potrivit art. 10, in zilele lucratoare in care sunt prezenti la lucru si in exclusivitate pentru achitarea unei mese sau pentru achizitionarea de produse alimentare.
   Art. 15. - Numarul de tichete utilizate de un salariat intr-o luna este cel mult egal cu numarul de zile lucratoare in care este prezent la lucru in unitate si nu poate depasi numarul de zile lucrate, potrivit art. 11, stabilit de angajator.
   Art. 16. - Se interzice salariatului:
   a) utilizarea tichetelor de masa pentru achizitionarea altor produse decat cele alimentare;
   b) primirea unui rest de bani la tichetul de masa, in cazul in care suma corespunzatoare produselor alimentare solicitate este mai mica decat valoarea nominala a tichetului de masa;
   c) comercializarea tichetelor de masa in schimbul unor sume de bani;
   d) utilizarea unui numar de tichete de masa mai mare decat numarul de zile lucrate, stabilite potrivit art. 11. Contravaloarea tichetelor de masa utilizate in plus, inclusiv costul imprimatelor acestora, se recupereaza de catre angajator din drepturile salariale cuvenite salariatilor respectivi pentru munca prestata in luna in care tichetele de masa au fost utilizate.
   Art. 17. - Salariatul poate utiliza tichetele de masa pe baza legitimatiei de serviciu, vizata la zi, numai in unitatile de alimentatie publica cu care angajatorul/unitatea emitenta are incheiate contracte, in baza prevederilor Legii nr. 142/1998.
   Art. 18. - La sfarsitul fiecarei luni, la data stabilita de angajator sau la data desfacerii contractului individual de munca, salariatul are obligatia sa restituie angajatorului tichetele de masa neutilizate in cursul lunii respective.

   CAPITOLUL III
  Unitati emitente

   Art. 19. - Potrivit Legii nr. 142/1998, unitatile emitente, persoane juridice infiintate in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, pot desfasura activitatea specifica de acordare a tichetelor de masa numai in baza autorizatiei de functionare, acordata de Ministerul Finantelor potrivit criteriilor elaborate in baza prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 142/1998, aprobate prin ordin al ministrului finantelor.
   Art. 20. - In vederea desfasurarii activitatii specializate, unitatea emitenta utilizeaza unitati de alimentatie publica, cantine-restaurant, bufete, magazine alimentare, cu care incheie direct contracte pentru prestarea serviciilor respective.
   Art. 21. - Unitatile emitente inscriu in factura de livrare a tichetelor de masa, in vederea decontarii de catre angajator:
   a) numarul de ordine dintr-o serie continua, care caracterizeaza cronologia emisiei de tichete de masa a unitatii emitente, din care cea corespunzatoare numarului de tichete livrate angajatorului;
   b) pretul unitar al imprimatului reprezentand tichetul de masa sau valoarea totala a imprimatelor;
   c) valoarea nominala a unui tichet de masa imprimata pe acesta, din seria livrata;
   d) valoarea totala corespunzatoare numarului de tichete de masa livrat;
   e) numarul contului bancar distinct si denumirea bancii la care isi are deschis contul unitatea emitenta.
   Art. 22. - Unitatile emitente sunt obligate:
   a) sa deschida conturi sau subconturi bancare distincte, prin care se vor derula sumele reprezentand incasarile si platile aferente valorii nominale a tichetelor de masa, respectiv incasarea de la angajatori a contravalorii nominale a tichetelor de masa achizitionate in baza contractelor incheiate cu acestia si rambursarea catre unitatile de alimentatie publica utilizate de sume, in exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a tichetelor de masa prezentate in baza contractelor incheiate intre unitatea emitenta si unitatile de alimentatie publica respective; inchiderea acestor conturi sau subconturi bancare se face numai dupa ce unitatea emitenta face dovada organului bancar ca valoarea nominala a tichetelor de masa emise si incasate de unitatea emitenta a fost decontata integral unitatilor de alimentatie publica utilizate;
   b) sa organizeze o evidenta operativa proprie, potrivit formularelor prevazute ca model in anexele nr. 2, 2a) si 2b) la prezentele norme, si sa transmita date centralizatoare Ministerului Muncii si Protectiei Sociale sau, dupa caz, Ministerului Finantelor.
   Art. 23. - In cazul in care la unitatile emitente se constata ca nu s-a organizat evidenta operativa prevazuta la art. 22 lit. b), in cazul nerespectarii criteriilor de autorizare aprobate prin ordin al ministrului finantelor in baza carora s-a acordat autorizatia de functionare, precum si in cazul constatarii de catre organele abilitate potrivit legii a unor incalcari ale prevederilor Legii nr. 142/1998 in activitatea desfasurata de unitatea emitenta, Ministerul Finantelor poate dispune suspendarea ori, dupa caz, retragerea autorizatiei de functionare eliberate unitatilor emitente in cauza.
   Art. 24. - Imprimatul reprezentand tichetul de masa emis de unitatea emitenta trebuie sa contina urmatoarele elemente obligatorii:
   a) seria numerica intr-o ordine crescatoare, corespunzatoare numarului de tichete de masa comandat de catre angajator in baza contractului de achizitionare a tichetelor de masa;
   b) date care definesc angajatorul:
    denumirea si sediul;
    numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului;
    codul fiscal;
   c) valoarea nominala a tichetului de masa, in cifre si in litere, care este inscrisa de angajator in comanda ferma transmisa unitatii emitente;
   d) perioada de valabilitate a tichetului de masa;
   e) spatiul pentru inscrierea numelui si prenumelui salariatului indreptatit sa utilizeze tichetul de masa;
   f) interdictia de a fi utilizat pentru achizitionarea de tigari si produse alcoolice, precum si alte interdictii stabilite prin contractul incheiat intre angajator si unitatea emitenta;
   g) denumirea si sediul unitatii emitente;
   h) spatiul destinat inscrierii datei si aplicarii stampilei unitatii de alimentatie publica la care salariatul a utilizat tichetul de masa.
   Art. 25. - Tichetele de masa primite de unitatile de alimentatie publica de la salariati si achitate de catre unitatile emitente, precum si tichetele de masa neutilizate de salariati si returnate de catre angajator unitatii emitente se pastreaza de catre aceasta o perioada stabilita potrivit dispozitiilor legale.

   CAPITOLUL IV
  Unitati de alimentatie publica utilizate
de unitatile emitente

   Art. 26. - In baza contractelor de prestari de servicii incheiate cu unitatile emitente, potrivit art. 20, unitatile de alimentatie publica au urmatoarele obligatii:
   a) sa respecte interdictiile prevazute pentru salariati la art. 16 lit. a)-c);
   b) sa completeze pe versoul fiecarui tichet de masa nominal utilizat de salariat data primirii tichetului de masa si sa aplice stampila unitatii de alimentatie publica ce a primit tichetul de masa;
   c) sa distribuie salariatilor produse alimentare, fara a diminua valoarea nominala a tichetului de masa cu eventuale sume rezultate din contractele lor incheiate cu unitatile emitente;
   d) sa prezinte unitatii emitente la termenele stabilite prin contract, tichetele de masa primite, datate si stampilate, in vederea decontarii, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 142/1998;
   e) alte obligatii stabilite in baza contractelor de prestari de servicii incheiate cu unitatile emitente.

   CAPITOLUL V
  Dispozitii finale

   Art. 27. - (1) Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor privind emiterea, achizitionarea si utilizarea tichetelor de masa este prevazuta in anexa nr. 3 la prezentele norme. Modul de inregistrare si evidenta contabila se face cu respectarea prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile ulterioare.
   (2) Tichetele de masa gestionate de catre angajatori, de unitatile emitente si unitatile de alimentatie publica utilizate de unitatile emitente sunt bilete de valoare.
   (3) Evidenta miscarii tichetelor de masa se tine la valoarea nominala imprimata pe acestea.
   (4) Gestionarea tichetelor de masa se efectueaza, potrivit legii, de persoane imputernicite in scris de catre conducerea unitatilor angajatoare, respectiv a unitatilor emitente si a unitatilor de alimentatie publica utilizate de unitatile emitente.
   Art. 28. - Modelul tichetului de masa, cu elementele obligatorii care se imprima pe acesta, este prevazut in anexa nr. 4 la prezentele norme.
   Art. 29. - In vederea monitorizarii aplicarii experimentale in anul 1999, angajatorii si unitatile emitente vor transmite lunar, pana la finele celei de-a doua decade a lunii urmatoare, Ministerului Muncii si Protectiei Sociale informari privind desfasurarea activitatii de acordare a tichetelor de masa, anexand in copie formularele prevazute la art. 12 si, respectiv, la art. 22 lit. b).
    Angajatorii vor preciza in informari si elemente referitoare la: profilul de activitate al unitatii; rezultatul exercitiului financiar; numarul total de salariati; castigul salarial mediu pe unitate; castigul salarial al salariatilor carora li s-au acordat tichete de masa, precum si situatia socio-profesionala a acestora; motivatia eventualelor fluctuatii in randul salariatilor carora li s-au acordat tichete de masa.
   Art. 30. - (1) Pentru fundamentarea stabilirii numarului maxim de salariati care vor putea beneficia de tichete de masa dupa perioada de aplicare experimentala a prezentelor norme, unitatile emitente autorizate de Ministerul Finantelor vor prezenta in informarile transmise Ministerului Muncii si Protectiei Sociale in cursul anului 1999 situatia privind angajatorii potentiali care solicita contractarea achizitionarii tichetelor de masa.
   (2) La stabilirea angajatorilor unitatile emitente vor analiza gradul de rentabilitate a activitatii desfasurate de acestia, potrivit realizarilor din bugetele de venituri si cheltuieli ale anului anterior si ale anului in curs, precum si prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli proiectat pentru anul urmator.
   Art. 31. - (1) Valoarea nominala indexata a unui tichet de masa se stabileste prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, semestrial, in raport cu indicele preturilor de consum la marfurile alimentare, comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica.
   (2) Pentru semestrul I 1999, valoarea nominala indexata a unui tichet de masa se stabileste prin inmultirea valorii nominale maxime a unui tichet de masa, de 15.000 lei, cu indicele cresterii preturilor de consum inregistrat la marfurile alimentare, calculat ca raport intre nivelul mediu realizat al acestui indice pe semestrul II 1998 fata de media aceluiasi indice inregistrat pe semestrul I 1998.
   (3) Pentru semestrul II al anului 1999, indicele cresterii preturilor de consum la marfurile alimentare se stabileste ca raport intre nivelul mediu realizat al acestui indice pe semestrul I 1999 si nivelul mediu al acestui indice realizat in semestrul II 1998. In continuare aceasta formula de calcul va fi adaptata corespunzator.
   (4) Tinand seama de datele calendaristice la care se comunica indicii realizati ai preturilor de consum de catre Comisia Nationala pentru Statistica, valoarea nominala a unui tichet de masa, valabila in ultima luna a semestrului, se va utiliza si pentru urmatoarele doua luni ale semestrului urmator.
   (5) Valoarea nominala indexata a unui tichet de masa se va rotunji din 1.000 in 1.000 de lei si se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   Art. 32. - Angajatorii care au organizate cantine-restaurant sau bufete, potrivit art. 2 alin. (1) din Legea nr. 142/1998, pot achizitiona, tipari si distribui tichete de masa, cu respectarea prevederilor art. 28, numai salariatilor proprii, incadrati cu contract individual de munca. In acest caz, angajatorii respectivi sunt obligati sa asigure evidenta, circulatia si pastrarea tichetelor de masa, astfel incat sa poata face dovada cheltuielilor efectuate in acest scop, in vederea aplicarii prevederilor art. 8 din Legea nr. 142/1998.
   Art. 33. - Unitatile emitente pot conveni cu angajatorii ca numele si prenumele salariatilor, beneficiari de tichete de masa, sa fie completate de una dintre cele doua parti.
   Art. 34. - Nu beneficiaza de prevederile Legii nr. 142/1998 salariatii care, potrivit unor dispozitii legale, au dreptul la masa gratuita, la diurna, la indemnizatie sau la alocatie de hrana.
   Art. 35. - In cazul cumulului de functii, tichetele de masa pot fi acordate numai de catre angajatorii unde salariatii in cauza isi au functia de baza, potrivit legii.
   Art. 36. - Angajatorii, unitatile emitente si unitatile de alimentatie publica utilizate de unitatile emitente au obligatia de a pune la dispozitie organelor de control toate documentele necesare bunei desfasurari a actiunilor de control, sub sanctiunile prevazute de dispozitiile legale.
   Art. 37. - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale impreuna cu Ministerul Finantelor pot emite precizari in aplicarea prezentelor norme.
   Art. 38. - Anexele nr. 1, 1a), 1b), 2, 2a), 2b), 3 si 4 fac parte integranta din prezentele norme.

   ANEXA Nr. 1
la norme

   
                             SITUATIA CENTRALIZATOARE
a tichetelor de masa achizitionate, utilizate
si returnate de catre angajatori in luna ... anul ....

Denumirea angajatorului ...........................................
Adresa:
localitatea ...................., str. ............. nr. .........,
sectorul ........, judetul ........................................
Numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului ........
Codul fiscal ......................................................

+----+-------------------+---------------------+--------------------------------------+------------+---------+--------+-------------------+
| | | | Conform raportului contractual: | | | | Observatii: |
| | Denumirea | | angajator - unitate emitenta | | | | numarul si data |
| |unitatii/unitatilor| +----------+------------+--------------+ Tichetele |Tichetele| | documentului de |
|Nr. |emitenta/ emitente,| | | | Seriile | de masa | de masa | Stocul | decontare a |
|crt.| numarul si data | Explicatii | | |tichetelor de |distribuite |returnate|final de|tichetelor de masa |
| | contractului | | | | masa |salariatilor|unitatii |tichete | cu unitatea |
| | incheiat pentru | | | |achizitionate:| |emitente |de masa | emitenta si |
| | achizitionarea | |Contractat|Achizitionat|(de la ... la | | | |valoarea nominala a|
| |tichetelor de masa | | | | .....) | | | | acestora |
+----+-------------------+---------------------+----------+------------+--------------+------------+---------+--------+-------------------+
| 1. | |- Numarul tichetelor | | | | | | | |
| | ................. | de masa | | | | | | | |
| | |- Valoarea nominala | | | | | | | |
| | | totala a tichetelor| | | | | | | |
| | | de masa | | | | | | | |
| 2. | ................. |- Numarul tichetelor | | | | | | | |
| | | de masa | | | | | | | |
| | |- Valoarea nominala | | | | | | | |
| | | totala a tichetelor| | | | | | | |
| | | de masa | | | | | | | |
+----+-------------------+---------------------+----------+------------+--------------+------------+---------+--------+-------------------+
| | |- Numarul tichetelor | | | | | | | |
| | | de masa | | | | | | | x |
| | TOTAL: | | | | | | | | x |
| | |- Valoarea nominala | | | | | | | |
| | | totala a tichetelor| | | | | | | |
| | | de masa | | | | | | | x |
+----+-------------------+---------------------+----------+------------+--------------+------------+---------+--------+-------------------+
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,
.............................. ..............................................


   ANEXA Nr. 1a)
la norme

   
                           SITUATIA ANALITICA
a tichetelor de masa distribuite salariatilor
de catre angajatori in luna ..... anul ......

Denumirea angajatorului ...........................................
Adresa:
localitatea ...................., str. ............. nr. .........,
sectorul ........, judetul ........................................
Numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului ........
Codul fiscal ......................................................

+----+------------------------+--------+--------------------+-----------+------------------+------------+--------------------+
| | | | Numarul de zile | Numarul | Seria tichetelor | | Numarul de zile |
|Nr. | Numele si prenumele | Codul |lucratoare stabilite| tichetelor| de masa | | lucrate stabilit |
|crt.|salariatului, beneficiar|numeric |potrivit art. 11 din| de masa | distribuite | Semnatura |potrivit art. 11 din|
| | al tichetelor de masa |personal|Normele de aplicare |distribuite|nominal (de la ...|salariatului|Normele de aplicare |
| | | |a Legii nr. 142/1998| nominal | ... la ....) | |a Legii nr. 142/1998|
+----+------------------------+--------+--------------------+-----------+------------------+------------+--------------------+
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
+----+------------------------+--------+--------------------+-----------+------------------+------------+--------------------+
| |TOTAL: | x | | | | x | |
+----+------------------------+--------+--------------------+-----------+------------------+------------+--------------------+
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,
.......................... ...............................................

   ANEXA Nr. 1b)
la norme

   
                    SITUATIA ANALITICA
a tichetelor de masa returnate de salariati angajatorilor
in luna ..... anul ......

Denumirea angajatorului ...........................................
Adresa:
localitatea ...................., str. ............. nr. .........,
sectorul ........, judetul ........................................
Numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului ........
Codul fiscal ......................................................

+----+------------------+-------------+--------------+----------+------------+-------------------+
|Nr. | Numele si |Codul numeric| Numarul | | |Semnatura persoanei|
|crt.| prenumele | personal | tichetelor de| Seria | Semnatura | imputernicite de |
| | salariatului, | |masa returnate|tichetelor|salariatului| angajator sa |
| | beneficiar al | | de salariat | de masa | |primeasca tichetele|
| |tichetelor de masa| | |returnate | | de masa returnate |
+----+------------------+-------------+--------------+----------+------------+-------------------+
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+----+------------------+-------------+--------------+----------+------------+-------------------+
| |TOTAL: | x | | | x | x |
+----+------------------+-------------+--------------+----------+------------+-------------------+
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,
.......................... ...............................................

   ANEXA Nr. 2
la norme

   
                                  SITUATIA CENTRALIZATOARE
a tichetelor de masa emise de unitatea emitenta
in semestrul ...... anul ......

Denumirea unitatii emitente .......................................
Adresa:
localitatea ...................., str. ............. nr. .........,
sectorul ........, judetul ........................................
Numarul autorizatiei de functionare ...............................
Numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului ........
Codul fiscal ......................................................

+----+----------------+----+-------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | | | | din care: |
+----+----------------+----+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-----------+
| | | | Total | | | | | | |
|Nr. | Explicatii |U.M.| semestru .... | Luna I | Luna a II-a | Luna a III-a | Luna a IV-a | Luna a V-a |Luna a VI-a|
|crt.| | +----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-----+-----+
| | | |cantitatea|valoarea|cantitatea|valoarea|cantitatea|valoarea|cantitatea|valoarea|cantitatea|valoarea|cantitatea|valoarea|cant.|val. |
+----+----------------+----+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-----+-----+
| 1 |Tichete de masa | | | | | | | | | | | | | | | |
| |achizitionate | | | | | | | | | | | | | | | |
| |si decontate de | | | | | | | | | | | | | | | |
| |angajatori, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |conform anexei | | | | | | | | | | | | | | | |
| |nr. 2a) | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 |Tichete de masa | | | | | | | | | | | | | | | |
| |returnate de | | | | | | | | | | | | | | | |
| |catre angajatori| | | | | | | | | | | | | | | |
| |ca neutilizate | | | | | | | | | | | | | | | |
| |de salariati in | | | | | | | | | | | | | | | |
| |unitatile de | | | | | | | | | | | | | | | |
| |alimentatie | | | | | | | | | | | | | | | |
| |publica | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 |Tichete de masa | | | | | | | | | | | | | | | |
| |decontate | | | | | | | | | | | | | | | |
| |unitatilor de | | | | | | | | | | | | | | | |
| |alimentatie | | | | | | | | | | | | | | | |
| |publica, conform| | | | | | | | | | | | | | | |
| |anexei nr. 2b) | X | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----------------+----+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-----+-----+
Conducatorul unitatii, emitente Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,
.................................... ...............................................
    Cantitate = numarul total de tichete de masa.

   ANEXA Nr. 2a)
la norme

   
                         SITUATIA CENTRALIZATOARE
a tichetelor de masa pe angajatori in luna .... anul ....

Denumirea unitatii emitente ......................................
Adresa:
localitatea ...................., str. ............. nr. ........,
sectorul ........, judetul .......................................
Numarul autorizatiei de functionare ..............................
Numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului .......
Codul fiscal .....................................................

+----+-------------+------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | Numarul |
| | | | | | | | Numarul | | si data |
| | | | | Seriile | | Valoarea | si data | Numarul |documentului |
| | | | Numarul | tichetelor | Valoarea | tichetelor | actului de |tichetelor|de returnare,|
|Nr. | Denumirea |Codul | tichetelor | de masa | nominala | de masa |achizitionare| de masa |in care sa se|
|crt.|angajatorilor|fiscal| de masa |achizitionate|a unui tichet|achizitionate| si de |returnate | specifice |
| | | |achizitionate|(de la ..... | de masa | (col. 3 x | decontare | de catre | seriile |
| | | | | la .....) | | col. 5) |a tichetelor |angajator | tichetelor |
| | | | | | | | de masa | | de masa |
| | | | | | | | | | returnate |
+----+-------------+------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+-------------+
|0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+----+-------------+------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+-------------+
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+----+-------------+------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+-------------+
Conducatorul unitatii, emitente Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,
.................................... ...............................................

   ANEXA Nr. 2b)
la norme

   
                  SITUATIA CENTRALIZATOARE
a tichetelor de masa pe unitati de alimentatie publica utilizate
de unitatea emitenta in luna .... anul ...

Denumirea unitatii emitente ......................................
Adresa:
localitatea ...................., str. ............. nr. ........,
sectorul ........, judetul .......................................
Numarul autorizatiei de functionare ..............................
Numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului .......
Codul fiscal .....................................................

+----+------------------+----------+----------+----------+--------------+------------+----------+
| | | | | | Valoarea | | |
| | | | Valoarea | Numarul | totala a | | |
| | | Numarul | totala a |tichetelor| tichetelor | | |
| | |tichetelor|tichetelor| de masa | de masa, | Numarul | |
|Nr. |Denumirea unitatii| de masa | de masa |decontate | decontata | si data |Observatii|
|crt.| de alimentatie | primite |primite de| de catre | unitatii |documentului| |
| | publica | de la | la | unitatea |de alimentatie|de decontare| |
| | |salariati |salariati | emitenta | publica de | | |
| | | | | |catre unitatea| | |
| | | | | | emitenta | | |
+----+------------------+----------+----------+----------+--------------+------------+----------+
|0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+----+------------------+----------+----------+----------+--------------+------------+----------+
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
+----+------------------+----------+----------+----------+--------------+------------+----------+
Conducatorul unitatii, emitente Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,
.................................... ...............................................

   ANEXA Nr. 3
la norme

    INREGISTRAREA IN CONTABILITATE
a operatiunilor privind emiterea, achizitionarea
si utilizarea tichetelor de masa

   I. Pentru angajatorii, unitatile emitente si unitatile de alimentatie
publica, care efectueaza operatiunile de acordare si utilizare
a tichetelor de masa

   A. La agenti economici

    1. In contabilitatea angajatorilor

   a) achizitionarea tichetelor de masa de la unitatile emitente
   
  %  = 401  - cu valoarea totala a facturii de livrare a tichetelor de masa
5328/ - cu valoarea totala nominala a tichetelor de masa
analitic achizitionate
tichete
de masa

628/x - costul imprimatelor (tichete de masa)
4426 - T.V.A. deductibila, aferenta costului imprimatelor
   b) decontarea contravalorii tichetelor de masa catre unitatile emitente
   
 401  = 5121  - cu valoarea totala a facturii
   c) includerea pe cheltuieli a contravalorii tichetelor
de masa acordate salariatilor
   
 604  = 5328/ - cu valoarea nominala a tichetelor de masa acordate
analitic
distinct
tichete
de masa
   d) restituirea de catre salariati, la sfarsitul lunii,
a tichetelor de masa nefolosite
   
 5328/ = 758/ - cu valoarea nominala a tichetelor de masa nefolosite
analitic analitic
distinct distinct
   e) imputarea tichetelor de masa utilizate de salariati intr-un numar
mai mare decat numarul de zile lucrate
   
 4282  = 758  - cu valoarea nominala a tichetelor de masa imputate (inclusiv
costul imprimatelor)
   f) returnarea catre unitatile emitente a tichetelor de masa
nefolosite, pe baza facturii
   
 411  = 5328/ - cu valoarea totala a facturii reprezentand valoarea nominala
tichete a tichetelor de masa
de masa
5121 = 411 - incasarea valorii facturii privind tichetele de masa
returnate.
    2. In contabilitatea unitatilor emitente

   a) procurarea tichetelor de masa tiparite la terti
   
  %  = 401  - cu valoarea totala a facturii
3018/ - costul de tiparire a tichetelor de masa
analitic
distinct
4426 - cu T.V.A. aferenta
   b) plata facturii privind tichetele de masa procurate
   
 401  = 5121
   c) livrarea catre angajatori a tichetelor de masa facturate
   
 411  =  %  - cu valoarea totala a facturii
462/ - cu valoarea nominala a tichetelor de masa livrate
analitic
distinct
708 - cu valoarea tichetelor livrate, reprezentand costul
imprimatelor
4427 - cu T.V.A. aferenta costului imprimatelor
5121 = 411 - incasarea valorii facturii privind tichetele de masa
facturate
   d) decontarea catre unitatile de alimentatie publica a valorii
tichetelor de masa utilizate
   
 462/ = 5121  - cu valoarea facturii tichetelor de masa utilizate (numarul
analitic tichetelor de masa utilizate si valoarea nominala)
distinct
   e) primirea tichetelor de masa neutilizate de la angajatori
   
 462/ = 401  - cu valoarea totala a tichetelor de masa neutilizate,
analitic restituite conform facturii
distinct
401 = 5121 - plata valorii tichetelor de masa restituite de angajator
    3. In contabilitatea unitatilor de alimentatie publica
   
 411  =  %  - cu valoarea totala a facturii, inclusiv T.V.A. aferenta
707 - cu valoarea nominala a tichetelor de masa primite de la
salariatii angajatorilor (exclusiv T.V.A.)
4427 - cu T.V.A. aferenta
635 = 446/ - cu diferenta dintre valoarea nominala a tichetului de masa si
analitic suma corespunzatoare alimentelor acordate, care se varsa la
distinct bugetul de stat
5121 = 411 - incasarea valorii tichetelor de masa primite de la salariatii
angajatorilor
   B. La institutii publice si organizatii obstesti
   
- procurarea de tichete de masa pe baza facturii primite de la unitatea emitenta
- pentru valoarea imprimatelor 600 = 234
- pentru valoarea nominala a tichetelor de masa 159.08*) = 234
- plata unitatii emitente 234 = 700, 117
120 etc.
----------
*) 159.08 - tichete de masa

- distribuirea in ultima decada a lunii a tichetelor de masa catre
salariati, pentru luna urmatoare
- cu valoarea nominala 410, 417 = 159.08
420 etc.
- cu valoarea imprimatelor 410, 417 = 600
420 etc.

- la sfarsitul lunii, restituirea de catre salariati
a tichetelor de masa neutilizate 159.08 = 410, 417
420 etc.
- predarea la unitatile emitente a tichetelor de masa
neutilizate, pe baza de factura 2420 = 159.08
- incasarea de la unitatile emitente a contravalorii
tichetelor de masa restituite 700, 117 = 220
120 etc.

- la sfarsitul lunii urmatoare, sumele imputate
salariatilor pentru tichetele de masa utilizate
si necuvenite (inclusiv costul imprimatelor) 220 = 410, 417
420 etc.
- retinerea sumelor necuvenite 230 = 220
   II. Pentru angajatorii care au organizate cantine-restaurant, bufete
In contabilitatea angajatorului

   a) achizitionarea tichetelor de masa tiparite la terti
   
    = 401  - cu valoarea totala a facturii privind tichetele de masa
tiparite
3018/ - costul de tiparire a tichetelor de masa
analitic
distinct
4426 - T.V.A. aferenta
si
concomitent
5328/ = 462 - cu valoarea nominala a tichetelor de masa
analitic
distinct
   b) includerea pe cheltuieli a valorii tichetelor de masa
   
 604/ = 5328/  - cu valoarea nominala a tichetelor de masa distribuite
analitic analitic
distinct distinct
658 = 3018/ - costul tichetelor de masa distribuite
analitic
distinct
   c) decontarea tichetelor de masa de catre cantine-restaurant, bufete
   
 462  = 481/  - cu valoarea nominala a tichetelor de masa utilizate de
analitic salariati
distinct
si
481/ = 5121 - cu valoarea nominala a tichetelor de masa utilizate de
analitic salariati
distinct
   d) restituirea de catre salariati a tichetelor de masa neutilizate
catre angajator
   
 5328/ = 758   - cu valoarea nominala a tichetelor de masa restituite
analitic
distinct
   e) distrugerea tichetelor de masa neutilizate sau neconsumate
la termenul stabilit de lege, pe baza procesului-verbal incheiat potrivit legii
   
 462  = 5328/  - cu valoarea nominala a tichetelor de masa distruse
analitic
distinct
   f) imputarea tichetelor de masa utilizate de salariati intr-un numar
mai mare decat numarul de zile lucrate
   
 4282  = 758   - cu valoarea nominala a tichetelor de masa imputate
(inclusiv costul imprimatelor)
   ANEXA Nr. 4
la norme

   
- fata -

   
- verso -