Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale

 
Ordin nr. 64/2003

din 28/02/2003
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 139 din 04/03/2003

pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca


 

    Avand in vedere prevederile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,
    in baza art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul muncii si solidaritatii sociale emite urmatorul ordin:

   Art. 1. - Se aproba modelul-cadru al contractului individual de munca, potrivit anexei care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. - (1) Contractul individual de munca incheiat intre angajator si salariat va cuprinde in mod obligatoriu elementele prevazute in modelul-cadru.
   (2) Prin negociere intre parti contractul individual de munca poate cuprinde si clauze specifice, potrivit legii.

    Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
Marian Sarbu

    Bucuresti, 28 februarie 2003.
    Nr. 64.

   ANEXĂ
 
    CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA
incheiat si inregistrat sub nr. .../... in registrul
general de evidenta a salariatilor*)
    ___________
   *) Pana la data de 31 decembrie 2003, contractul individual de munca va fi inregistrat la inspectoratul teritorial de munca, cu mentionarea pe contract a acestui numar.
   
   A. Partile contractului
Angajator - persoana juridica/fizica ............, cu sediul/domiciliul in ................,
inregistrata la registrul comertului/autoritatile administratiei publice din ..... sub nr. ...,
cod fiscal ........, telefon ........., reprezentata legal prin .................., in calitate
de ........................,
si
salariatul/salariata - domnul/doamna ............................, domiciliat/domiciliata in
localitatea ............., str. ............. nr. ......, judetul .........., posesor/posesoare
al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria ......... nr. ...., eliberat/eliberata
de .......... la data de ..........., CNP .........., permis de munca seria ....... nr. .......
din data ..................,
am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am
convenit:
B. Obiectul contractului: ..................................................................
C. Durata contractului:
a) nedeterminata, salariatul/salariata ................................... urmand sa inceapa
activitatea la data de ......................;
b) determinata, de ............. luni, pe perioada cuprinsa intre data de ............... si
data de .........................../pe perioada suspendarii contractului individual de munca al
titularului de post.
D. Locul de munca
1. Activitatea se desfasoara la ............................................................
2. In lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel: ..............
E. Felul muncii
Functia/meseria ............................... conform Clasificarii ocupatiilor din Romania
F. Atributiile postului
Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de
munca*).
___________
*) Pana la data de 31 decembrie 2003, contractul individual de munca va fi inregistrat la
inspectoratul teritorial de munca, cu mentionarea pe contract a acestui numar.

G. Conditii de munca
1. Activitatea se desfasoara in conditii grele, vatamatoare sau periculoase, potrivit Legii
nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care
lucreaza in conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase.
2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca,
potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari
sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
H. Durata muncii
1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de ..... ore/zi, ........ ore/saptamana.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: ................. (ore zi/ore
noapte/inegal).
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului
colectiv de munca aplicabil.
2. O fractiune de norma de .......... ore/zi (cel putin 2 ore/zi), .......... ore/saptamana.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: ........................ (ore
zi/ore noapte).
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului
colectiv de munca aplicabil.
c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte
lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor
acestora.
I. Concediul
Durata concediului anual de odihna este de ............ zile lucratoare, in raport cu durata
muncii (norma intreaga, fractiune de norma).
De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de .................... .
J. Salarizare
1. Salariul de baza lunar este de .................... lei, din care:
a) sporuri ..............................................;
b) indemnizatii .........................................;
c) alte adaosuri ........................................;
2. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu
se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se
platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii
nr. 53/2003 - Codul muncii.
3 Data/datele la care se plateste salariul este/sunt ................... .
K. Drepturi specifice legate de sanatatea si securitatea in munca:
a) echipament de protectie .................................;
b) echipament de lucru .....................................;
c) antidoturi ..............................................;
d) alimentatie de protectie ................................;
e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca ............... .
L. Alte clauze:
a) perioada de proba este de .......................;
b) perioada de preaviz in cazul concedierii este de ............... zile lucratoare, conform
Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca;
c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de ........ zile calendaristice, conform Legii
nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca;
d) in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate,
informatiile prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor
regasi si in contractul individual de munca;
e) alte clauze.
M. Drepturi si obligatii generale ale partilor
1. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
c) dreptul la concediu de odihna anual;
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e) dreptul la securitate si sanatate in munca;
f) dreptul la formare profesionala, in conditiile actelor aditionale.
2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii
revin conform fisei postului;
b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
c) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare,
potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.
4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca,
din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;
b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea
normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc
desfasurarea relatiilor de munca;
d) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a
solicitantului;
e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.
N. Dispozitii finale
Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii
nr. 53/2003 - Codul muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul
angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/national, inregistrat sub nr. ...../........... la
Directia generala de munca si solidaritate sociala a judetului/municipiului ......../Ministerul
Muncii si Solidaritatii Sociale.
Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual
de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale.
Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru
fiecare parte.
O. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea
prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta
material si teritorial, potrivit legii.

Angajator, Salariat,
.................. ..............
Reprezentant legal,
........................

Pe data de ................... prezentul contract inceteaza in temeiul art. ............ din
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, in urma indeplinirii procedurii legale.

Angajator,
........................