Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale

 
Ordin nr. 76/2003

din 11/03/2003
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 159 din 12/03/2003

privind modificarea si completarea modelului-cadru al contractului individual de munca prevazut in anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003


 

    Avand in vedere prevederile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,
    in baza art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul muncii si solidaritatii sociale emite urmatorul ordin:

   Articol unic. - Se modifica si se completeaza modelul-cadru al contractului individual de munca prevazut in anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 139 din 4 martie 2003, dupa cum urmeaza:
   1. Punctul 1 al literei G va avea urmatorul cuprins:
    "G. Conditii de munca:
    1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991."
   2. Titlul si continutul literei J vor avea urmatorul cuprins:
    "J. Salariul:
    1. Salariul de baza lunar brut: ... lei
    2. Alte elemente constitutive:
    a) sporuri ...;
    b) indemnizatii ...;
    c) alte adaosuri ... .
    3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
    4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt ..."
   3. Titlul si continutul literei K vor avea urmatorul cuprins:
    "K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca:
    a) echipament individual de protectie ...;
    b) echipament individual de lucru ...;
    c) materiale igienico-sanitare ...;
    d) alimentatie de protectie ...;
    e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca ..."

    Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
Marian Sarbu

    Bucuresti, 11 martie 2003.
    Nr. 76.